Новини


Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра психології та соціальної роботи

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”

26–27 червня 2020 р., м. Тернопіль

 

ТНЕУ запрошує психологів-дослідників, методологів, науково-педагогічних працівників і молодих учених взяти участь у Міжнародній науковій конференції  на тему: “Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”.

Мета конференції: методологічне обґрунтування реального стану та перспектив інноваційного збагачення чотирисегментного змісту предметного поля теоретичної психології в контексті сучасних тенденцій розвитку психологічної науки в Україні та світі.

Головні завдання:

а) проблематизувати  наявний у сьогочасному філософсько-психологічному дискурсі весь наявний теоретичний зміст як той проблемогенний матеріал, що підлягає саморефлексії психологічною наукою сутнісних визначень і феноменальних оприявнень психологічного пізнання, фундаментальних проблем психології, її методологічних принципів і підходів та категорійного ладу;

б) сконструювати  методологічну оптику постнекласичної платформи розробки теоретичної психології як інтегрального напряму розвитку сучасної психологічної науки і як метадисциплінарної організованості рефлексивного раціогуманітарного знання;

в) здійснити метатеоретичні прориви як у логіко-змістовому розширенні предметного поля теоретичної психології, так і в обґрунтуванні форм, методів, засобів та інструментів компетентного методологування у царині психологічного пізнання;

г) відрефлексувати евристичний потенціал вітакультурної методології і циклічно-вчинкового підходу як багатомодульних інтелектуальних (передусім пошуково-дослідницьких, науково-проєктних, соціально-методичних) інструментів саморефлексивного метатеоретизування як самобутньої сфери миследіяльності і мислевчинення.

Результатами конференції, крім актуалізації проблемного дискурсу постання теоретичної психології та онлайнової і живої мислекомунікації учасників, будуть:

– видання сертифікатів кожному учаснику;

– публікація тез доповідей (2 – 3 сторінки) до роботи конференції (термін подачі матеріалів до 05.05.2020 р.);

– можливість друку наукових статей (5 – 7 сторінок) у журналі “Психологія і суспільство” за результатами роботи заочного круглого столу на предмет обговорення статті А.В. Фурмана “Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології” (2019. № 3-4. С. 5-37; термін подачі матеріалів до 15.07.2020 р.);

– можливість друку наукових брошур (24 – 48 сторінок) у спецвипуску журналу “Психологія і суспільство” (термін подачі матеріалів до 31.08.2020 р.).

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Об’єкт, предмет і завдання теоретичної психології.
 2. Методологічна оптика постнекласичного ідеалу творення теоретичної психології.
 3. Взаємодоповнення метатеоретизування і рефлексивного методологування у конструюванні предметної мозаїки теоретичної психології.
 4. Вітакультурна методологія і циклічно-вчинковий підхід як багатомодульні інструменти саморефлексивного метатеоретизування.

Форма проведення конференції: очна із лонгітюдним заочним продовженням.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО:

 1. Всі матеріали надсилати на електронні адреси: mmatvssv91@gmail.com, anatoliy_furman@yahoo.com
 2. Надіслати на електронну адресу конференції відскановану або сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску.
 3. Заповнити довідку про учасника.

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Фурман А.В._Стаття (Тези), Фурман А.В._Квитанція, Фурман А.В._Заявка).

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 2-3 або/і 5-7 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

– тематичний напрямок;

– прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний);

– вчене звання, науковий ступінь (у разі його наявності) (шрифт – курсив);

– посада, навчальний заклад або місце роботи (шрифт – курсив);

– місто, держава;

– назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний);

– текст.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Об’єкт, предмет, завдання теоретичної психології

(тематичний напрямок)

 

Фурман А.В.

доктор психологічних наук, професор,

завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ УЗАСАДНЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Текст статті

 

Список використаних джерел

 1. Методологія і психологія гуманітарного пізнання: колективна монографія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с.
 2. Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива. Психологія і суспільство. 2013. №4. С.18-36.

 

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою “Список використаних джерел” (перелік літератури подається в алфавітному порядку ) з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115].

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛІ “ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО”

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:

 1. Постановка суспільної (або наукової) проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 4. Мета (цілі і завдання) дослідження.
 5. Авторська концепція, або авторська ідея.
 6. Методологічна оптика дослідження.
 7. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
 8. Висновки і перспективи подальших розвідок.
 9. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
 10. Дві анотації (не менше дві тисячі знаків кожна) українською та англійською мовами, що відображають сутнісний зміст статті.
 11. Ключові слова до анотацій, подані двома мовами (не менше шести).
 12. Код УДК.
 13. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherId.

Редакція приймає наукові статті, які набрані у текстовому редакторі Word усіх версій (формати doc, rtf), кеглем 14 пт, шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи рецензуються двома рецензентами (докторами наук з фахового профілю) і можуть повертатися автору на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. До редакції надсилається один примірник тексту, в т. ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською, англійською та іншими мовами країн Європейського Союзу.

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО УЧАСНИКА:

 

Заявка

на участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

“Світ теоретичної психології: від предметного поля до інструментів методологування”

26 – 27 червня 2020 р.

м. Тернопіль

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________________

Науковий ступінь_______________________________________________________________________________

Вчене звання___________________________________________________________________________________

Місце роботи/навчання__________________________________________________________________________

Посада________________________________________________________________________________________

Назва тез доповіді/статті ________________________________________________________________________

Тематичний напрямок __________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________________

Електронна пошта______________________________________________________________________________

Адреса для надсилання збірника _________________________________________________________________

 

РЕКВІЗИТИ

Для участі в науковій конференції та розміщення статті у збірнику або/і в журналі “Психологія та суспільство” потрібно сплатити кошти із розрахунку 50 грн за кожну сторінку друкованого тексту (1,5 інтервала), набраного у Microsoft Word.

Кошти за публікації перераховується на картку Приватбанку 5363 5427 1152 3499 (одержувач – Шаюк Ольга Ярославівна). У призначенні платежу доцільно вказати прізвище та ініціали автора статті.

Учасникам із зарубіжних країн за більш детальною інформацією звертатись до організаційного комітету конференції.

 

Друкований збірник тез або номер журналу надсилатиметься учасникам заходу на поштову адресу, вказану у заявці.

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кафедра психології та соціальної роботи ТНЕУ

Поштова адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а, каб. 507, 509, 512

Сайт кафедри: http://psr.tneu.edu.ua  (+38 097 148 74 12 – Щербай Мар’яна Василівна)

Електронна пошта: mmatvssv91@gmail.com, anatoliy_furman@yahoo.com

Контактні телефони:               +38 067 712 43 32 – Ревасевич Ірина Степанівна,

+38 098 521 39 85 – Шаюк Ольга Ярославівна,

+38 097 442 75 95 – Фурман Анатолій Васильович

 

Час роботи: Пн-Пт 09:00-18:00 (крім святкових днів)

 

Оргкомітет наукової конференції

 


«Natus Vincere» 2020 відбувся!

Ось і завершився IV Відкритий Захіодноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus Vincere» на кубок ректора ТНЕУ. Цьогоріч такий масштабний захід відбувся у досить нестандартний спосіб, у зв’язку із карантинними обмеженнями в країні. Проте, це не завадило учасникам вкотре підтвердити, що вони – це молодь, що руйнує усі стереотипи своїм нестандартним мисленням та ерудицією. Найрозумніші, найкреативніші та надзвичайно талановиті команди з усієї України зустрілись у гострому поєдинку в чотирьох секціях, показавши високий рівень підготовки, творчий підхід до вирішення доволі непростих завдань та командний дух, який не покидав учасників протягом усього турніру.
Найприємніший момент інтелектуальної боротьби — це звичайно ж нагородження переможців та учасників Турніру. На жаль, у зв’язку із карантинними обмеженнями, частина команд отримали подарунки у вигляді посилок, а іншим, декан юридичного факультету Сергій Банах, зміг вручити особисто. Віримо, що наступний, V Відкритий Західноукраїнський турнір, ми проведемо в новому, не менш захоплюючому форматі, та, звісно, в стінах нашого юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.
Дякуємо усім учасникам за активну участь, до нових зустрічей та перемог!

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (15 травня 2020 р.)

Шановні колеги!

 

Юридичний факультет, Рада молодих вчених, Студентське наукове товариство та адміністрація Тернопільського національного економічного університету запрошують Вас взяти участь у ІV Міжнародній науковій студентській конференції «Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської  молоді»,  яка відбудеться 15 травня 2020 року (у заочній формі).

 

 Основні тематичні напрями конференції

 

1.  Розвиток держави і права в умовах європейської інтеграції: загальнотеоретичні аспекти та історичний досвід.

 1. Реформування правоохоронної і судової систем: український і зарубіжний досвід.
 2. Трансформації сучасної системи міжнародних відносин та Україна: міжнародно-правовий вимір.
 3. Приватно-правові аспекти реформування правової системи України.
 4. Правові основи господарської діяльності та фінансово-економічної безпеки.
 5. Розвиток гуманітарного простору України в умовах євроінтеграції: соціокультурний вимір.
 6. Психолого-педагогічні засади реформування правової системи України в умовах інтеграційних процесів.

 

Деталі у запрошенні.


Проєкт ХХІ

Рік, який минув, запам’ятається викладачам та студентам кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету теплими зустрічами і приємними враженнями від спілкування з колективом та учнями Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради для дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Директор закладу Лариса Миколаївна Акменс актуалізувала питання інклюзивної освіти, що вимагає значної переорієнтації свідомості суспільства і, насамперед, педагогічного колективу, а також здійснення педагогами своєї професійної діяльності за принципом толерантності, поваги до індивідуальних особливостей дітей, недопущення дискримінації. Із великим захопленням директор закладу розповідала про напрямки роботи школи, здобутки та перемоги її вихованців. Нам було запропоновано відвідати навчальні класи, в яких маленькі майстри та майстрині займаються рукоділлям, виготовляють нескладні іграшки й цікаві, але креативні вироби, власноруч роблять новорічні прикраси та із захопленням оформляють різноманітні страви. Лариса Миколаївна розповіла про започаткування проекту «ХХІ», спрямованого на соціалізацію учнів з ментальними порушеннями шляхом здобуття побутових навичок та вмінь на уроках соціально-побутового орієнтування з метою подальшого працевлаштування й посилення життєвої самостійності. Перший внесок до реалізації даного проекту зробили студенти третього курсу юридичного факультету спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» і їх куратори Біскуп В.С. та Крупник З.І.


Свято Миколая вже не за горами

В останній тиждень навчання студенти 4-го курсу ЮФ кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ та студенти коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ відвідали з дарунками діток Тернопільського дошкільного навчального закладу №8 (заклад компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату та дітей з вадами інтелекту).

Напередодні Дня святого Миколая студенти вітали дітлахів із наближенням новорічних свят, дарували солодощі. Малечі влаштували довгоочікуване диво, щедре на позитивні емоції та незабутні враження. Найсміливіші вихованці садочку розповідали вірші та співали пісні. Малеча, яка з певних причин відвідує цей садочок, як ніхто інший, заслуговує на приємні емоції. Для особливих діток не має значення вартісь чи «фірмовість» подарунка, вони щиро раді кожній цукерці та іграшці. Дитяча радість таких діток настільки безпосередня, що від неї світлішає на душі. Робити добрі справи дуже легко! В цей день особливі дітки отримали не тільки солодкі подарунки від студентів, а й гарний настрій. Варто було бачити оченята дітей, які світилися радісним вогником!

«Наші вихованці дуже чутливі, як усі дітки, щиро радіють подарункам. Вони не тільки викликають у них позитивні емоції, а й дуже корисні для їхнього розвитку: вони залюбки зустрічають гостей, граються», – поділилася директор закладу Кравчук Зіновія Степанівна та подякувала за небайдужість до її вихованців.Навчально-виховний процес у цьому закладі ґрунтується на індивідуально-диференційованому підході до кожної дитини,яка потребує інтенсивної корекційно-відновлювальної  роботи.

Роки летять, дорослішають діти, а українські традиції залишаються. Згадайте, скільки радості було в дитинстві від цукерок під подушкою, які залишав святий Миколай. Асьогоднінастала черга дорослихдітей дарувати подарунки.Адже добро, яким людина ділиться з іншими, завжди повертається.Сподіваємось, нам вдалося подарувати радість особливим діткам! Нехай вони зростають добрими та щирими українцями. Нехай усі негаразди проходять повз, а святий Миколай не оминає та кожен рік приходить до них із дарунками.

Ми подбаємо про це! Вірте в диво і воно обов’язково здійсниться!

Організатор акції ст. викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Світлана Миколюк


Гармонія Хюґе

Оксана Коваль і Марія Бригадир стали гостями авторської телепередачі Анатолія Вихруща (You Tube)


Зустріч студентів-психологів з працівниками НМПССР ТОКІППО

В рамках реалізації програми дуальноії освіти студенти-психологи групи ПС-31 юридичного факультету ТНЕУ (керівник доц. Т.Л. Надвинична)  провели інтерактивну зустріч з працівниками НМПССР ТОКІППО. Фахівці центру поділилися тонкощами своєї роботи та розкрили декілька професійних секретів. Щиро дякуємо за теплий прийом та приємну атмосферу зустрічі керівнику Зоряні Михайлівні Коротюк!

27 листопада 2019 р.


Тренінг "Перезавантаження"

На юридичному факультеті стартував інноваційний проєкт «Перезавантаження» – тренінг-інтенсив розвитку soft- та hard-skills у викладачів. Проєкт передбачає проведення 4-х модулів навчання загальною тривалістю 120 год.

Перший модуль – «Я-Бренд» – алгоритм побудови персонального бренду; розробка власної бренд-стратегії; вдале використання неймінгу та айдентики як власної візитівки вироблення особистого та професійного стилю; «tips & tricks» розвитку комунікативних навичок, особистісних якостей та управлінських навичок.

Другий модуль – «Я-Майстер» – вироблення навичок hard-skills, оволодіння сучасними інтерактивними практиками викладання: класифікація інтерактивних лекцій; методи фасилітації в освітньому процесі: мозкові штурми, техніки запитань, модераційні картки, ранжування, евристична бесіда; метод кейсів: особливості проектування та застосування; ділові та рольові ігри як інструмент формування навичок студентів, види ігор, алгоритм створення та застосування; метод проєктів, Sturt-up-стратегія; сторітелінг як метод активного навчання; формування навчального тренінгового заняття за циклом Колба; особливості коучингу в освітньому процесі; методика формування портфоліо; навички створення оптимальних та різновидових презентацій у програмі PowerPoint, Prezi.

Третій модуль – «Я-Особистість» – емоційна стабільність та психічне здоров’я викладача; розвиток стресостійкості та профілактика емоційного вигорання; емоційний інтелект, навички невербальної комунікації; навички захисту від маніпуляцій; розвиток асертивного мислення; арт-терапія як метод психотерапії та психокорекції.

Четвертий модуль – «Я-Гуру» – супервізія – проведення інтерактивного відкритого заняття у рамках навчальної дисципліни кожного викладача із обов’язковим використанням мультимедійного супроводу; створення та публікування у 2-му випуску альманаху ШПР «АКМЕ» навчально-методичного інструментарію у вигляді інноваційної розробки лекційного чи практичного заняття.

Перше заняття пройшло на одному диханні. Дякуємо щиро усім учасникам тренінгу за інтерактивну взаємодію, позитивне налаштування та щирі емоції!


Відкрите заняття на тему: "Експертиза на поліграфі як один із сучасних різновидів психофізіологічної експертизи"

19 листопада 2019 року у студентів групи ПС-41 відбулось відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи психологічної експертизи». Тема заняття: «Експертиза на поліграфі як один із сучасних різновидів психофізіологічної експертизи».  Відкрите заняття проводила д.пед.н., доцент Ребуха Лілія Зіновіївна. Із проведенням експертизи на детекторі брехні студентів ознайомив к.істор.н., поліграфолог Сивирин М.А.


Презентація монографій до 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана

У рамках відзначення Дня працівника соціальної сфери кафедра психології та соціальної роботи святкувала 30-річчя від дня заснування та 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана. Анатолій Васильович презентував науковій спільноті монографію «Методологія і психологія гуманітарного пізнання» та антологію «Вітакультурна методологія». Долучилися до свята і студенти, привітавши гостей мистецькими композиціями.


Тренінгове заняття на тему: " Зупинимо булінг разом!"

06 листопада 2019 року в групі ПС-21 відбулось тренінгове заняття на тему: » Зупинимо булінг разом!» У тренінгу взяли участь психолог Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Фролова-Безкоровайна Світлана Сергіївна та фахівці із соцальної роботи Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Тур Марія та Соколовська Анастасія. Організатор к.психол.н., доцент Надвинична Т.Л.

 Конференція – відбулася!

Наука, теорія і практика — жодна з них не може існувати окремо, вони доповнюють одна одну і постійно знаходяться у русі та розвитку. Підтвердженням цього була Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні орієнтири психологічної науки в умовах трансформації суспільства: досвід та інновації», що проходила на базі кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ. Велику зацікавленість учасників викликали наукові доповіді та цікаві та потужні майстер-класи.

Дискутували про:
розвиток, роль та місце психологічної науки в Україні та за її межами;
 ставлення майбутніх фахівців до осіб з інвалідністю при наданні їм соціальної та психологічної допомоги;
комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні ООС у ракурсі 11-тої редакції МКХ;
соціопсихологічні алгоритми досягнення компромісу у воєнізованому суспільстві.

На практичних платформах вправлялися у виробленні навичок:
профілактики професійного та емоційного вигорання в представників допомагаючих професій;
взаєморозуміння та гармонії у подружніх стосунках, розглядаючи контекстні питання обмежень в психотерапії;
професійної та волонтерської допомоги воїнам АТО (ООС);
 ставлення майбутніх фахівців до осіб з інвалідністю при наданні їм соціальної та психологічної допомоги.

 

«Враження від заходу неймовірні, час проведено з користю — і так завжди, якщо знаєш до чого прагнеш та вмієш планувати свій час і визначати пріоритети» — зазначає учасниця імпрези Тетяна Матвійчук в мережі Фейсбук.


Зустріч з фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами

Інклюзивний рух  активно розвивається в Україні. Число дитячих садків, шкіл, різних секцій, які готові працювати з особливими дітьми  — збільшується. І, незважаючи на це, нам ще дуже багато належить зробити для розвитку інклюзії в Україні. На сьгоднішній день вже діють спеціальні освітні установи, що практикують інклюзивний підхід. Саме такою новоствореною установою при Тернопільській міській раді є Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Фахівці Центру радо відгукнулись на зарошення к.пед.н., доцента кафедри психології та соціальної роботи  Крупник З.І. та  завітали на юридичний факультет ТНЕУ для того щоб поділитися зі студентами спеціальностей  «Психологія» і «Соціальна робота» відповідною інформацією та безпосереднім досвідом роботи із даною категорією дітей. Щиро вдячні директору Інклюзивно-ресурсного центру Бабійчук Тетяні Михайлівні і практичному психологу Гарматій Галині Ярославівні за інформаційно насичене та практично збагачувальне заняття в рамках інклюзії на прикладі нашого міста та області!!!

24 жовтня 2019 року


Стартує конференція до 30-річчя нашої кафедри

25 листопада 2019 року розпочинається Всеукраїнська науково-практична конференція «СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ», присвяченою 30-річчю кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

У фокусі: коротка теоретична платформа і багато-багато практики. Лінійки майстер-класів, воркшопи, проблемно-ситуаційний аналіз, круглий стіл, інтерактивні семінари, велика психодраматична група від спікерів з Києва, Івано-Франківська, Житомира, Львова, Хмельницького, Тернополя, Харкова. Захід організовує юридичний факультет ТНЕУ спільно з Асоціацією психологів України «Разом заради майбутнього» під егідою Національної психологічної асоціації України. Програма дуже насичена, теми надзвичайно актуальні.


Зустріч студентів групи СР-31 із головою психологічної студії Art House Тетяною Кітчак

Цікаво, невимушено, емоційно пройшла зустріч студентів групи СР-31 з арт-терапевтом, консультантом у методі позитивної психотерапії, головою психологічної студії Art House Кітчак Тетяною Олегівною, організована доцентом кафедри психології та соціальної роботи Ревасевич Іриною Степанівною в контексті вивчення дисципліни «Психокорекція і психотерапія». Майбутні соціальні працівники дізналися багато нової інформації про витоки арт-терапії, її різновиди, специфіку впливу на клієнтів, ознайомились з особливостями проведення тренінгу з групою, відчули себе у ролі клієнтів. Як відомо, мета арт-терапії — це навчити людину, котра звернулася за допомогою, бачити сенс у власній арт-терапевтичній продукції, вербалізувати його, розуміти взаємозв»язок між зображеним і особистим внутрішнім досвідом. Студенти спробували змоделювати свій власний світ за допомогою інтерактивної пісочниці та моделей іграшок тварин. Дана інноваційна технологія розвиває предметне та символічне мислення, фантазію, координацію, включає елементи сенсорно-тактильної терапії. Зустріч завершилась емоційними фідбеками усіх учасників.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖУРНАЛУ "ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО" В "УКРІНФОРМ"

23 жовтня 2019 року в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулась презентація єдиного в Україні наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство» у зв’язку з початком його передплати на 2020 рік. Це єдине в Україні українськомовне наукове психологічне видання, яке розповсюджується за передплатою, незважаючи на масове припинення виходу українськомовних періодичних видань. Серед ініціаторів і учасників презентації «Психології і суспільства» — голова Парламенту працездатних інвалідів Володимир Петровський, голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, ст. науковий співробітник НДІ праці і зайнятості Олена Василенко, художній керівник лялькового театру інвалідів «Добробут і злагода» Костянтин Богатиренко.


Виїзний семінар студентів кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

У рамках вивчення дисциплін «Соціальний аудит та інспектування» та «Психологія діяльності підприємств і зайнятості» студенти четвертого курсу кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету 22 жовтня провели виїзний семінар у Тернопільській районній державній адміністрації. Семінар відбувся разом із фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тернопільської районної державної адміністрації.

Студенти із захопленням слухали начальника служби у справах дітей Тернопільської районної державної адміністрації Романцова Олександра Степановича,  який розповідав про соціальний захист сиріт та сучасні тенденції розвитку нестандартних форм зайнятості у соціальній сфері шляхом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Далі виступали фахівці служби у справах дітей. Історії про робочі будні вразили студентів. Особливо приголомшили справи про відмову батьків від  усиновлених дітей, маніпулювання дітьми при розлученні, вивіз дітей закордон.

Начальник Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Грішин Едуард Олександрович ознайомив студентів із практичною діяльністю центра та порядком інспектування сімей, дітей, молоді та родин,  які опинились у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники та психологи центру розповіли про практичні кроки надання соціальної допомоги і психологічної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам. Доповіді співробітників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сформували у студентів цілісну систему знань по соціальномуінспектуванню.

Дискусія та «жива» розмова із фахівцями-практиками загострила пізнавальний інтерес студентів до обраної майбутньої професії та сприяла усвідомленню професійних можливостей. Виїзний семінар забезпечив формування безпосередніх компетентностей здобувачів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» у соціальній сфері та перевірив практичну готовності студентів до здійснення професійних функцій обраних спеціальностей.

Щира подяка начальникам структурних підрозділів Тернопільської районної державної адміністрації  Романцову О.С. та Грішину  Е.О. за сприяння у проведенні виїзного семінару. Особливо приємно стало коли ми довідались, що начальник служби у справах дітей Романцов Олександр Степанович випускник юридичного факультету ТНЕУ, а начальник Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Грішин Едуард Олександрович нині здобуває третій рівень вищої освіти – ступінь доктора філософії  на кафедрі психології та соціальної роботи ТНЕУ за спеціальністю «Психологія». Маємо надію, що співпраця продовжуватиметься і надалі, забезпечуючи якісний рівень знань студентів соціальної сфери.

Організатор виїзного семінару ст. викладач кафедри психології та соціальної роботи к.е.н. Миколюк С.М.


Методологія і психологія гуманітарного пізнання

Вийшла друком тисячосторінкова «Методологія і психологія гуманітарного пізнання» – фактично другий том колективних напрацювань засновника та учнів першого кола наукової школи проф. Фурмана А.В., у якому із міждисциплінарних позицій системно висвітлюються актуальні питання програмного розвитку та рефлексивного конструювання методології і психології гуманітарного пізнання. У першому інтелектуальному вимірі тривалих пошуків здійснено посферне обґрунтування методології як науки про форми, методи, засоби та інструменти компетентної миследіяльності і професійного методологування і як вчинкового задіяння найпродуктивнішого свідомісного каналу постановки і розв’язання різноманітних проблем, а саме архітектоніки парадигмальних досліджень, ресурсів циклічно-вчинкового підходу, онтологічного базису і гносеологічних горизонтів психологічного осягнення дійсності, способів узмістовлення теорії розвитку професійних творчих здібностей, засобів ціннісно-орієнтаційного збагачення вчинкової буттєвості особистості, у другому – зреалізовано похідні наукові проекти методологічно досконалого упрозорення дослідницьких зразків найскладніших психологічних упредметнень: ігрового моделювання життєдіяльності суб’єкта в умовах невизначеності, стратегій взаємодоповнення особистісної адаптованості та економічної поведінки людини у рамках психокультури, рефлексії як здатності, стану, процесу, властивості й водночас особистісної рефлективності, покомпонентної структурно-функціональної організованості персональної толерантності, модульно-розвивального навчального комплексу як інструменту освітньої взаємодії.

(Методологія та психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 1000 с.)


Відбувся День відкритих дверей

20 жовтня в Тернопільському національному економічному університеті відбувся важливий захід для майбутніх вступників – День відкритих дверей.
Викладачі кафедри на чолі із завідувачем презентували спеціальності, які готує наша кафедра та означили перспективи подальшого працевлаштування молодих фахівців.


День відкритих дверей

20 жовтня 2019 року — День відкритих дверей у ТНЕУ.


Наші викладачі і студенти презентували стартапи

На Форумі нових можливостей «Natus vincere» наші викладачі і студенти презентували стартапи.


Відбулася презентація книги нашого аспіранта Дмитра Штокалюка «Українська влада крізь призму графології»

10 жовтня 2019 р. у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ відбулася презентація книги Дмитра Штокалюка «Українська влада крізь призму графології».

Це вже друга книга, котру презентує у нас автор. На минулій зустрічі присутні мали нагоду дізнатися про загальні стереотипи щодо почерку, натиску, підпису. На думку автора, графологія – один із найточніших методів пізнання темпераменту чи психологічного стану людини.

Під час сьогоднішньої зустрічі пан Дмитро спробував намалювати психологічні портрети українських політиків. Вивчаючи взірці їх почерків та підписів, автор аналізував, як змінювалися риси характеру, поведінка публічних людей у різні роки їх життя та перебування при владі. Із захопленням студенти слухали про дослідження почерків В. Гройсмана, П. Клімкіна, Л. Гурневич, І. Коломойського та інших. Ще більше їх зацікавило, до яких психологічних типів належать представники нової влади: діючий президент В. Зеленський, А. Богдан, Р. Рябошапка та ін. Дмитро Штокалюк демонстрував взірці підписів політиків у різні періоди їх життя, розповідав, що означає той чи інший натиск, нахил, про які риси характеру вони говорять.

На завершення усі бажаючі змогли взяти участь в експерименті з визначення особистісних якостей, написавши кілька слів і залишивши підпис на окремому аркуші. Це неабияк зацікавило студентів, було чимало охочих дізнатися про себе щось нове чи підтвердити свої здогадки.

Одним словом, було цікаво! А ми бажаємо автору Дмитру Штокалюку творчого натхнення  і з нетерпінням чекаємо презентації чергової книги!


Форум нових можливостей

Приємно констатувати, що за результатами Форуму нових можливостей, що відбувся 09.10.2019 р. у м.Тернополі (Podolyany hall) не тільки налагоджено важливі контакти з працедавцями, представниками ОТГ та випусниками шкіл, а й шість кращих студентів кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ отримали від Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА рекомендаційні листи на проходження стажування та працевлаштування.


Natus vincere 2019

Наповнено, креативно та динамічно нещодавно відбувся Форум нових можливостей «Natus vincere». Колектив юридичного факультету ТНЕУ гостинно зустрічав у своїх стінах понад 600 старшокласників із Тернополя та усієї Тернопільської області, яким випала чудова нагода відкрити для себе нові горизонти та заявити про свої здібності.

Школярі спробувати себе у ролі слідчих та намагалися розслідувати злочини, ознайомилися із діяльністю НДЕКЦ та Національної Поліції України, взяли участь в Оксфордських дебатах, поспілкувалися з студентським активом та представниками телебачення ЮФ TV, побували на майстер-класі із написання позовних заяв, ознайомилися із особливостями функціонування суду, спробували «влучити в 10-тку» в тирі та вчилися прийомів самооборони.

Друга частина заходу відбувалася у PODOLYANY CONCERT HALL, де працювало 8 локацій.

1 локація – Демо-фото-зона професій майбутнього, де школярі визначали свою потенційно можливу професію на карті професій майбутнього.

2 локація – «Від мрії до дії!» – справжній калейдоскоп мрій. Автори найоригінальніших мрій були нагороджені цінними подарунками від декана юридичного факультету.

3 локація – «Studway-можливості» – практико-орієнтовані дискусійні платформи для студентів старших курсів ЮФ ТНЕУ від роботодавців Тернопільської області, де студенти мали можливість поспілкуватися та отримати фахову консультацію щодо стажування чи працевлаштування в компаніях та підприємствах області. Ті, які змогли проявити себе найкраще, отримали сертифікати-запрошення на стажування, та, навіть, працевлаштування.

На локації працювали представники із Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, Управління культури Тернопільської ОДА, Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА, Девелоперської компанії «Креатор-Буд», Управління ДМС в Тернопільській області, ТОВ «КОНСТАНТА ЮРГРУП», Тернопільського НДЕКЦ МВС України, Ради адвокатів Тернопільської області, Управління патрульної поліції в Тернопільській області, Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, Тернопільського районного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді, Державного архіву Тернопільської області, КУ «Тернопільська міська централізована бібліотечна система», Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, представники ОТГ.

4 локація – Інформаційні партнери: Телеканал «Тернопіль 1», Телеканал «ТТБ», Новини Тернополя – 20 хвилин, ТНЕУ-TV, ЮФ-TV.

5 локація – Діалогові майданчики – профорієнтаційна платформа, представлена Приймальною комісією ТНЕУ та Тернопільським обласним центром зайнятості.

6 локація – справжній Студентський БУМ – Бажай! Удосконалюй! Мотивуй! На локації було представлено молодіжні ініціативи юридичного факультету: ЮФ-ТВ, АКМЕ, Генерація Z, ЮК «Libertа», Літня школа «Лідер права», Турнір «Natus vincere» тощо. Також тут працювали представники молодіжних організацій м. Тернополя: Центр науки, Українська Академія Дипломатії, «Youth opinion».

7 локація – Жива бібліотека від фахівців, які демонстрували практичні навички роботи на поліграфі, прийоми самооборони, різноманітні психологічні тонкощі самопізнання та самоудосконалення, переговорні навички, навички першої допомоги, також було представлено виставку зброї!

На локації працювали такі організації: Детективне агенство «Холмс», Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Управління патрульної поліції в Тернопільській області, Тернопільський спецпідрозділ КОРД, Центр психологічної допомоги «Психолог і Я».

8 локація – Магазин стікерів – обмін стікерів на корисні речі: футболки, ручки, книжки, еко-сумки, годинники, календарики, солодощі, різноманітні сертифікати тощо.

Окрім динамічної роботи на локаціях відбувся аукціон стартапів, під час якого студенти ЮФ разом з викладачами презентували для роботодавців оригінальні ідеї стартапів. Найцікавіші з них отримали перспективу втілення.

У рамках заходу також відбулося нагородження кращих студентів юридичного факультету іменними комерційними стипендіями.


Всесвітній День хоспісної і паліативної допомоги

Доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Гірняк Андрій Несторович приняв участь у пресконференції з нагоди Всесвітнього Дня хоспісної і паліативної допомоги. Захід виявився доволі інформативним і продуктивним. Зокрема, домовилися з директором Тернопільської обласної лікарні «Хоспіс» Тернопільської обласної ради Паламарчуком А.В. про співпрацю ввіреної йому установи з кафедрою психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.


Нова генерація 2019

Студенти спеціальностей, соціальна робота, психологія та професійна освіта успішно виступили на фестивалі «Ми — нова генерація».Вітакультурний млин. Модуль 21

Вийшов друком 21-й модуль методологічного альманаху «Вітакультурний млин». У номері праці викладачів та студентів, магістрантів і аспірантів нашої кафедри: д. психол. н., проф. Фурмана А.В., к. соціол. н. Біскупа В.С., к. пед. н. Крупник З.І., аспіранта Чорного М., студентів Музики І., Гречин В., Дембіцької В., Сендецького Н та ін.


День з психологом

24 вересня 2019 р. студенти, викладачі та гості юридичного факультету ТНЕУ мали нагоду разом із студентами-психологами групи ПС 41 поринути у захоплюючий світ психології. Більше сотні учасників у рамках інтерактивного заходу «день з психологом» діагностували рівень свого розумового розвитку (IQ), дізнавалися про особливості характеру, визначали рівень власної самооцінки, вольових рис та адаптованості. Надзвичайно захопливо пройшов і тренінг «Любов як вона є», у ході якого студенти під керівництвом тренера намагалися розібратися у всіх тонкощах любові.
Загалом зустріч пройшла в загальній атмосфері креативу і позитиву.
Щиро дякуємо усім організаторам та учасникам заходу!!! Сподіваємось на нові цікаві зустрічі!!


Круглий стіл «Цінності в житті людини: особистісні, професійні та духовні»

У вівторок, 24 вересня, на юридичному факультеті ТНЕУ під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи Л. З. Ребухи й за участі студентів групи СР-31, директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА В. А. Боярського, священника-редемпториста церкви Різдва Пресвятої Богородиці о. Дмитра, завідувача сектору обробки звернень громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Х. Ф. Вербовецької, завідувача кафедри психології та соціальної роботи доктора психологічних наук, професора А. В. Фурмана та викладачів кафедри відбувся круглий стіл на тему: «Цінності в житті людини: особистісні, професійні та духовні». Розповіли про ідею організації круглого столу, поняття «цінності» й важливі ціннісні орієнтації в житті кожної людини студенти О. Пижинська та О. Вівчарик. Співмодератор Д. Тешнер запропонувала одногрупникам розіграти сценку, в якій було розкрито сутність їхніх особистісних, професійних та духовних цінностей. Насиченість змістовних тематичних питань зі сторони майбутніх соціальних працівників знайшли ґрунтовне відображення у відповідях запрошених гостей. На завершення засідання під бурні оплески присутніх студентка Н. Безпалько продекламувала вірш Т. Гриндули «Лист до Тараса Шевченка».Круглий стіл відбувся в атмосфері взаємного діалогу, довіри учасників один до одного, толерантності, щирості, активності, відвертості, легкого гумору та хорошого настрою.


Стартував тренінг-марафон «Гармонія хюґе»

Модель щастя по данійськи – «Хюґе» – це баланс між роботою та відпочинком. Чи вміємо ми зберігати цей баланс? Наскільки радіємо життю? Яку атмосферу моделюємо та транслюємо навколо себе? Ці та інші схожі питання розглядатимуть впродовж дев’яти місяців під час тренінгу-марафону «Гармонія хюґе» на юридичному факультеті ТНЕУ. 20 матусь, які виховують дітей із особливими потребами двічі на місяць зустрічатимуться на двогодинних тренінгових заняттях. Даний проект має на меті звернути увагу громадськості не лише на допомогу дітям з інвалідністю, а й на підтримку їхніх батьків. Організатори орієнтуються на три складові – емоційне, соматичне і соціальне хюґе, допомагаючи жінкам розвинути свій емоційний інтелект, стресостійкість, показати як запобігти емоційному вигоранню, як налагодити соціальні контакти та зреалізуватися не лише як мами, а й як фахівці у професійних сферах. Ініціатори та організатори проекту: координатори Школи професійного розвитку «АКМЕ» доценти нашої кафедри Оксана Коваль і Марія Бригадир спільно з координатором проекту «Життя Без меж» Оленою Коваль.Наш аспірант став учасником проекту ОБСЄ в Україні

Аспірант кафедри психології та соціальної роботи Михайло Чорний та магістрант кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Андрій Чорний  взяли участь у роботі регіонального круглого столу «Заходи зміцнення довіри між органами влади та організаціями громадянського суспільства». Захід відбувся 16 вересня 2019 р. у Львові. Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з Офісом Президента України та Міністерством молоді та спорту України у рамках проекту «Зміцнення спроможності Уряду України та організацій громадянського суспільства ефективно співпрацювати» організував регіональне обговорення за круглим столом щодо проекту  заходів зміцнення довіри між урядом і громадянським суспільством. Мета проекту – презентувати та започаткувати публічний діалог щодо розробки рекомендацій стандартів якості та належного врядування для організацій громадянського суспільства на основі вже існуючих міжнародних практик. У заході взяли участь делегати від громадських організацій та представники органів державної влади Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.


Жінки за роботою

Представники нашої кафедри 9 вересня відвідали відкриття мистецької виставки Каті Ульманн «Жінки у всьому світі за роботою» у рамках Першого міжнародного тижня в ТНЕУ.


Привіт, навчання!

У стінах юридичного факультету ТНЕУ знову весело та гамірно! Адже після таких довгих літніх канікул студенти повернулися до рідної aльма-матер.
Цього року велика та дружня факультетська сім’я стала ще більшою – до нас приєдналися понад 300 юних, креативних, надзвичайно талановитих та наполегливих юнаків та дівчат, яким під силу змінити нашу країну на краще.

Любі наші першокурсники, перед вами відкриті усі двері для самовдосконалення та творення себе як неповторної особистості. Ви – інтелектуальна еліта нашої держави, ви – нове прогресивне майбутнє України, ви – кращі з кращих!
Наш факультет – це велика команда професіоналів та тих, хто по справжньому любить свою роботу. Ми зробимо все для того, щоб саме тут ви знайшли себе.
Ніколи не бійтесь мріяти про щось шалене та недосяжне. Бажаємо Вам, щоб ваші сьогоднішні мрії стали вашими найближчими планами на завтра. Слухайте своє серце, крокуйте впевнено вперед – до нових вершин, до нових перемог!


День Знань. Версія 1.0

Викладачі кафедри 1 вересня взяли участь у велелюдній імпрезі. Організаторами заходу виступили Тернопільська міська рада, Центр науки Тернополя у співпраці з закладами вищої освіти, школами, молодіжними громадськими організаціями. Юридичний факультет мав декілька локацій: правову, психологічну, медійну.


З Днем Знань!

Вітаємо студентську родину з поповненням першокурсниками 2019 ! З нетерпінням очікуємо на посвяту у студенти та вручення студентських квитків.


Вийшов друком перший том збірки наукових праць молодих вчених нашої кафедри

У цьогорічному збірнику подані публікації бакалаврів та магістрів, а також психодіагностичні портерти студентів 3-х і 4-х курсів (загалом – 81 публікація). Видання містить 184 сторінки.


Відбувся черговий випуск у школі АКМЕ

Вітаємо випускників Школи професійного розвитку «Акме» нашої кафедри із отриманням сертифікатів!

Студенти під час навчання опанували програму чотирьох навчальних модулів обсягом 140 академічних годин, захистили залікові роботи та отримали заслужені сертифікати з рук улюбленого завідувача кафедри і неймовірного декана!

Вже другий рік поспіль на юридичному факультеті ТНЕУ відбувається вручення сертифікатів учасникам Школи професійного розвитку «АКМЕ».

21 червня 2019 року майбутні психологи та соціальні працівники на лоні природи з піснями та іграми, кінними прогулянками, смачним барбекю та цікавими розвагами, об’єднані неймовірною атмосферою у кращих традиціях активного відпочинку, насолоджувалися невимушеним простором інтерактивного спілкування.

На свято до випускників завітали декан юридичного факультету Сергій Володимирович Банах, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Анатолій Васильович Фурман та гість факультету – декан відділення права та адміністрації Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща). Досить креативно вони привітали випускників, дали їм цінні життєві настанови та вручили сертифікати.

Результатом цьогорічних спільних освітньо-практичних зусиль стали 15 студентів 3 курсу, які успішно засвоїли курс обсягом 140 академічних годин. Навчальна програма містила у собі наступні модулі:

Модуль І. Оволодіння методами консультування та психотерапії – 44 год.

Модуль ІІ. Ознайомлення з досвідом роботи фахівців за різними напрямками професійної діяльності (екскурсії до різноманітних закладів, які надають послуги соціально-психологічного змісту) – 12 год.

Модуль ІІІ. Участь в організації та проведенні заходів інноваційного формату – 44 год.

Модуль ІV. Супервізія (підготовка та захист кожним учасником тренінгового заняття з обов’язковою публікацією напрацьованих матеріалів у збірнику «Акме») – 40 год.

 

Відрадно, що у рамках роботи Школи професійного розвитку «АКМЕ» цьогоріч було запроваджено зимову школу для студентів впродовж канікул, під час якої вони мали змогу пройти практико-орієнтоване стажування на  базах професійно-орієнтованих закладів (Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, Тернопільського будинку дитини «Малятко», Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді тощо). Тож, 9 сертифікованих фахівців з унікальним багажем знань та умінь практичної роботи під керівництвом тренерів, доцентів кафедри психології та соціальної роботи Марії Богданівни Бригадир, Оксани Євгеніївни Коваль і Тетяни Лонгінівни Надвиничної та наставників-практиків успішно засвоїли курс обсягом 50 академічних годин, який відбувався за такою програмою:

Модуль І. Ознайомлення із правовими основами здійснення професійної діяльності (вивчення законодавчої бази, документів, які регламентують професійну діяльність). Вивчення особливостей документообігу в сфері професійної діяльності (здобуття навичок ведення професійної документації). Ознайомлення з особливостями надання професійних послуг, вивчення досвіду роботи закладу (здобуття навичок професійної діяльності) – 30 год.

Модуль ІІ. Підготовка портфоліо (індивідуальна робота) – 18 год.

Модуль ІІІ. Захист портфоліо – 2 год.

 

Завершення навчання у Школі професійного розвитку «АКМЕ» для майбутніх високопрофесійних фахівців – це лише перша підкорена ними вершина. І попереду ще багато нових


ЧОРТКІВСЬКА ОФЕНЗИВА В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ (Про нас пишуть ЗМІ)

Вітаємо ексвипускниць ЧГПК ім. О.Барвінського із блискучим захистом випускних освітньо-кваліфікаційних (бакалаврських) робіт зі спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» на базі кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Державною екзаменаційною комісією оцінено на «відмінно» роботи Дембіцької Вікторії, Глебенкової Наталії, Коник Іванни, Глови Ірини та Марютіної Тетяни.

Вперше в історії кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ захист випускової освітньо-кваліфікаційної роботи оцінений у 99 балів із 100 можливих. Такою високою оцінкою відзначена Дембіцька Вікторія Валеріївна, яка цього річ під керівництвом доктора психологічних наук, професора С.І. Шандрука зайняла І місце та стала абсолютною переможницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (Теоретична та прикладна психологія) на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

Поряд з дипломом бакалавра дівчата мали нагоду отримати сертифікати Школи професійного розвитку для майбутніх психологів та соціальних працівників «Акме», що функціонує на юридичному факультеті ТНЕУ. Успішно пройшовши курс тренінгів, майстер-класів та авторських психотерапевтичних занять обсягом 150 академічних годин вони стали сертифікованими фахівцями з унікальним багажем умінь та навичок практичної роботи.

Уже сьогодні дівчата обмірковують тему своєї магістерської роботи адже більшість з них планує продовжувати її розробку у статусі аспіранта кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ на державній формі навчання. Тож дівчата уже сьогодні сповна реалізовують гасло юридичного факультету: «Тут здійснюються мрії…»!


Випускний у бакалаврів

Відбулося святкування завершення навчання у четвертокурсників — випускників нашої кафедри 2019 року.


"Вітакультурну методологію" надруковано!

Вийшла друком 980-сторінкова колективна монографія викладачів нашої кафедри.

ВІТАКУЛЬТУРНА МЕТОДОЛОГІЯ: антологія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана : колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 980 с.

Монографічне дослідження містить праці представників наукової школи проф. Фурмана А.В., які під керівництвом фундатора впродовж останніх п’ятнадцяти років займаються розробкою вітакультурної методології у взаємодоповненні її чотирьох засадничих сегментів: науково-дослідницької програми професійного методологування, циклічно-вчинкового підходу в гуманітаристиці, інноваційних форм, методів, засобів та інструментів миследіяльності і мислевчинення, авторського тезаурусу теоретизування та інтелектуального практикування. Кожний із двадцяти методологічних модулів повноформатно висвітлює вітакультурне життя названої школи і як дослідницької команди, і як науково-освітнього колективу в його центральній ланці – імітаційно-вчинковій екзистенції створення модульно-розвивального оргпростору інтенсивної мислекомунікації і свідомісного самозреалізування. При цьому концентри обстоюваної методології (авторські доктрина, теорія, парадигма, дисциплінарна матриця, науковий проект, інноваційний експеримент та ін.) становлять збалансовану цілісність фундаментальних стратегій і прикладних аспектів національно зорієнтованого культуротворення.
Для методологів і науковців, гуманітаріїв та управлінців, теоретиків і практиків й усіх, хто обрав шлях рефлексивної миследіяльності та прагне істотно розширити смислові горизонти власної проблемно-діалогічної свідомості.


Вітаємо Ребуху Лілію Зіновіївну із успішним захистом докторської дисертації!

8 травня 2019 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся захист докторської дисертації доцента нашої кафедри Ребухи Лілії Зіновіївни на тему «Теоретичні і методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вітаємо із успішним захистом!


Відбулися захисти бакалаврських робіт

Відбулися успішні захисти бакалаврських робіт випускниками-четвертокурсниками спеціальностей «Соціальна робота» і «Психологія». Звіти показали високий рівень оволодіння майбтніми фахівцями соціономічної сфери теретичними і практичними знаннями із зазначених спеціальностей, що в подальшому дозволить їм успішно влитися в шерег соцпрацівників і психологів нашої держави. Вітаємо із заверешенням навчання на бакалавраті! Бажаємо плідної праці на благо України!


Незабутня аудієнція наших викладачів у Папи Римського

Нещодавно доценти нашої кафедри Коваль Оксана Євгеніївна і Бригадир Марія Богданівна мали фантастичну нагоду насолодитися казковою феєрією трьохтисячолітньої історії вічного міста та назавжди закохатися у Рим, взявши участь у IV Міжнародній науковій конференції «L’insgnamento del diritto canonico ed ecclesiastico in Polonia e all’estero», яка відбулася у Папському Григоріанському університеті. Науковці з Італії, Польщі, Словаччини та Чехії дискутували навколо актуальних проблем сучасного суспільства з різноаспектних позицій (правових, соціальних, психологічних). Найбільший інтерес викликали питання, які стосувалися прикладних сторін вирішення суперечностей доцільної організації функціонування соціуму, зважаючи на кроскультурні особливості кожної країни.
Поза межами дискусійних платформ відбулася офіційна зустріч заступника декана ЮФ ТНЕУ Оксани Коваль із заступником відділу права канонічного ПГУ професором Янушем Ковалем, результатом якої стали усні домовленості про подальшу наукову співпрацю між факультетами.
Приємною несподіванкою для науковців була можливість потрапити на Генеральну аудієнцію Папи Франциска у Ватикані, під час якої виголосили і делегацію з України серед багатьох делегацій світу.
Сказати, що поїздка вдалася – це нічого не сказати. Рим залишив у серці кожної учасниці візиту велику любов до цього міста і щирі сподівання на ще не одну таку подорож.
Покладено перші кроки до потужної науково-практичної співпраці та дружніх стосунків між двома країнами.


Плідний візит наших викладачів у Польщу

Делегація юридичного факультету ТНЕУ у складі заступника декана ЮФ ТНЕУ, доцента кафедри психології та соціальної роботи  Оксани Коваль, доцента кафедри психології та соціальної роботи Марії Бригадир та директора Центру медіації, доцента кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії Анжеліки Баран нещодавно мала чудову нагоду побувати в одному із найпотужніших університетів Польщі – Вармінсько-Мазурському університеті, в якому на 16 факультетах і 49 напрямах навчання отримують якісну освіту понад 42 тис. студентів. Із шістнадцяти факультетів університету, одинадцять має повні академічні права, тобто може надавати наукові звання габілітованого доктора. Поміж усього університет є членом European University Association, Centro Interuniversitario per la Ricerca e la Cooperazione con l’Europa Orientale e Sud-orientale та Socrates-Erasmus. Відомо, що у Вармінсько-Мазурському університеті навчається багато студентів із України. На гуманітарному факультеті існує україністика і, оскільки на Вармії та Мазурах проживає чимало українців, у культурних заходах завжди беруть участь місцеві українські колективи. Деякі із них створені саме студентами університету.

Кампус Вармінсько-Мазурського університету є одним із найкрасивіших у країні. Територія ВНЗ займає 230 гектарів, звідусіль оточених лісом та озерами. Тут є все необхідне для ефективного навчання та приємного дозвілля: навчальні будівлі, спортивні майданчики, зони відпочинку, кафе, банки та пошта. Окремої згадки заслуговує сучасний комплекс басейнів.

Але, мабуть, найбільшою цінністю університету є його працівники та студенти – інтелігентні, інтелектуальні, щирі та доброзичливі.

Саме із такими чудовими людьми науковці із ТНЕУ мали велику приємність не лише поспілкуватися, а й спільно попрацювати, провівши два повноцінних тренінги  з медіації «Mediacja: win win Strategia w zakresie rozstrzygania sporów» для студентів 2-го, 3-го та 4-го років навчання відділу права та адміністрації UWM.

Спілкувалися про переваги медіації серед інших форм вирішення спорів та конфліктів, визначали професійні характеристики медіатора, розгадували секрети спілкування за межами конфлікту, вивчали «tips & tricks» розвитку навичок спілкування, переконання та розуміння, активних та пасивних методів слухання, вдосконалювали мистецтво відкритих запитань та секрети психологічного айкідо, підкреслювали роль емоційного інтелекту у вирішенні спорів.

Усі залишилися надзвичайно задоволеними: українські тренери від високого рівня підготовки польських студентів, їхнього бажання пізнавати нове й чудової інтеракції, учасники тренінгів – від формату занять, змістовного наповнення та отриманих професійних навичок.

Надзвичайно приємною також була зустріч із ректором UWM Ришардом Ґурецьким у філармонії перед святковим концертом, приуроченим до 20-річчя університету. Пан ректор – людина високоосвічена, дуже інтелігентна та досить доступна у спілкуванні, справив дуже позитивне враження.

Тож, місток між двома чудовими факультетами – ЮФ ТНЕУ та відділом права та адміністрації UWM покладено.


Студентська миля 2019

Студенти та викладачі кафедри ПСР взяли участь у проведенні Всеукраїнського легкоатлетичного забігу «Студентська миля». Цьогоріч захід зібрав студентів, працівників і науковців усіх закладів вищої освіти, коледжів, школярів, вихованців спортивних шкіл Тернополя та області. Усі об’єдналися в одну велику команду, аби довести, що спорт і здоровий спосіб життя – це модно!

 


Вітаємо Фурмана Анатолія Анатолійовича з успішним захистом докторської дисертації!

З приємністю повідомляємо, що 24 травня 2019 року у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського (м. Одеса) відбувся успідший захист докторської дисертації з психології (19.00.01 — загальна психологія, історія психології) старшого наукового співробітника НДІ МО ТНЕУ, доцента Фурмана Анатолія Анатолійовича, яка виконана на базі кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ. Вітаємо також і наукового консультанта — професора Сергія Костянтиновича Шандрука.


Дні науки 2019

Надзвичайно приємно, коли працю оцінюють. Викладачі кафедри психології та соціальної роботи 18 травня 2019 року були відзначені на урочистому засіданні Науково-технічної ради ТНЕУ з нагоди святкування Дня науки в Україні.


Круглий стіл у Трибухівцях

14 травня 2019 року, на запрошення Трибухівської ОТГ, викладачі кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ прийняли участь в інтерактивному круглому столі «Щаслива родина — міцна Україна», котрий приурочений до Міжнародного дня сім»ї та року сім»ї в Україні. Доповіді к.психол.н. Гірняка А.Н. та к.психол.н. Надвиничної Т.Л. викликали значний інтерес та жваве обговорення у присутніх. Зустріч виявилась дуже продуктивною й дала змогу окреслити перспективи подальшої спільної співпраці в контексті поєднання науково-прикладних і практико-зорієнтованих шляхів вирішення актуальних проблем сьогодення.


День вишиванки 2019!

У невичерпній спадщині духовної культури українського народу є особлива, винятково важлива її частина – вишиванка.
Щорічно, у третій четвер травня, не лише Україна, а й увесь світ відзначає особливе свято – День української вишиванки.
Юридичний факультет та кафедра психології та соціальної роботи ТНЕУ глибоко шанує національні традиції, тому сьогодні коридори та аудиторії навчального закладу наповнилися красою та різнобарв’ям українських вишиванок, які одягли студенти, викладачі та працівники факультету.

Вишиванка традиційно сприймаються як символ єднання, солідарності і підтримки, це те, без чого важко уявити нашу культуру, побут і історію…
Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції та не втратила своєї популярності і до сьогодні.
Тому прийміть наші найтепліші вітання з нагоди Дня вишиванки!
Щиро бажаємо, щоб вишиванка Вашої долі була завжди устелена миром, спокоєм, щастям та родинним добробутом!


Смаколики до Великодня! Акція відбулася!

Акція на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного факультету  «Смаколики до Великодня» для діток із Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини завершилася. Грошей було чимало, тому вирішили окрім смаколиків для малечі купити іграшки (а як без них?) для пізнання навколишнього світу, розвитку моторики рук, вивчення азів математики та англійської мови. А для найменших – компанію для водних процедур: гумових качечок, м’ячиків та бульбашок. Шкода, що у самому «Малятку» був карантин, тому із дітками нам не вдалося поспілкуватися. Нашу студентську делегацію із дарунками гостинно зустріла адміністрація закладу: головний лікар, кандидат медичних наук Кубей Інга Володимирівна, психолог Чоловічок Наталя Миколаївна, старший вихователь Гнатяк Ольга Степанівна, вихователь Олексишин Анастасія Богданівна. Студентів вразила розповідь Інги Володимирівни про те, що наймолодшим двом діткам із «Малятка» виповнилося тільки чотири місяці від народження, найстаршій дівчинці – майже шість років, а усіх діток на сьогодні – сорок п’ять. Це державні діти, ними опікується заклад, а не рідні батьки… І ще: у цьому закладі працюють люди, які уміють любити дітей, тому що хто-хто, а діти фальш відчувають одразу, їх не обдуриш… Ми маємо надію, що наші смаколики та іграшки прийшлися малечі до вподоби. Адже вони обиралися ретельно та старанно. Так хотілось догодити та зробити для дітей Великодні свята веселішими!

Дякуємо щиро усім викладачам та студентам юридичного факультету за долучення до благодійної акції «Смаколики до Великодня». Особлива подяка за сприяння у проведенні акції спеціалістам юридичного факультету  Калушці Вірі Миколаївні та Рудковській  Олені Валеріївні, старшому лаборанту кафедри психології та соціальної роботи Москаль Галині Ярополківні, студентам Барилко Марії (гр. СР-31), Мурафі Ірині (гр. СР-32), Струганик Діані (гр. СР-31),  Бабій Ліні (ПС-21).

Нехай усі діти будуть любимі, щасливі та здорові.

Із Великоднем Вас!

 

Організатор акції

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Світлана Миколюк


І знову перемога на Олімпіаді!

Студентка нашої кафедри Наталя Карп’юк зайняла друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Психологія», яка 18-19 квітян 2019 року проходила в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (місто Одеса). Вітаємо!


У гостях - "Вертеп"!

17 квітян 2019 року у нас були особливі гості — представники L’ARCHE Ternopil Ukraine — Майстерня «Вертеп». Вони познайомили нас із метою та завданнями громадської організації, розповіли про свої будні та дозвілля, представили власні вироби ручної роботи. Дякуємо за щирість, відвертість, легкість у комунікації з вами, сподіваємося на подальшу співпрацю!


Вітаємо з перемогою!

Студент групи СР-41 Сендецький Назарій зайняв ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота», що відбулася 11-12 квітня 2019 року  на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи  Крупник Зоряна Ігорівна. Вітаємо з перемогою!!!


Спортивна перемога!

Кафедра психології та соціальної роботи  вітає студента групи СР-21 Зварича Віталія, який зайняв ІІ місце у ІІІ Відкритій Універсіаді Тернопільської територіальної громади серед закладів вищої освіти (10 квітня 2019 р.) з боротьби вільної у ваговій категорії 70 кг.


Вітаємо зі спортивною перемогою!

Студент 2 курсу групи СР-21 Зварич Віталій,  3 квітня 2019 року, у ІІІ Відкритій Універсіаді Тернопільської територіальної громади серед закладів вищої освіти,  зайняв ІІІ місце з греко-римської боротьби у ваговій категорії 72 кг.  Вітаємо з перемогою!!!

 


Наш студент - переможець!

Кафедра психології та соціальної роботи щиро вітає студента групи СР-41 Наджогу Романа, який став переможцем турніру з водного туризму Прут 2019″ та бронзовим призером Кубку України з водного туризму «Карпатські ралі 2019»


Акція!!!

У юридичному факультеті стартувала благодійна акція «СМАКОЛИКИ ДО ВЕЛИКОДНЯ».

Акція проводиться для збору коштів до Великодніх Святдля дітей-сиріт Тернопільського Обласного Спеціалізованого Будинку Дитини «МАЛЯТКО»

Акція триває до 22 квітня 2019 року.

 


Вітаємо з перемогою!

Студентки  Музика Ірина (гр. СР-41) та Гречин Наталія (гр. СР-21) посіли ІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота», що відбувся  5 квітня 2019 року на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  Науковий керівник — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Фурман Анатолій Васильович. Вітаємо з перемогою!!!


У Тернополі відбудеться ІІІ Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор

13-14 квітня у Тернополі вже втретє відбудеться Всеукраїнський фестиваль,  участь у якому візьмуть автори і ведучі психологічних трансформаційних ігор зі всієї України та закордону.

На заході будуть представлені ігри різноманітних тематик: від бізнесу та фінансів до відносин та самовдосконалення. Кожна гра буде проводитися у максимально повному форматі.

Під час Фестивалю працюватиме 4 лінійки, кожна з яких поділена на 5 локацій:

 • особистого розвитку;
 • гармонійні взаємостосунки;
 • бізнес-напрямку та фінансової ефективності;
 • психосоматики та збереження здоров’я;
 •  жіноцтва.

І знову перемога!

Студентка групи ПС-41 Дембіцька Вікторія посіла І місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія»  (Теоретична та прикладна психологія), що відбулася 5 квітня 2019 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  Науковий керівник — кандидат психологічних наук, доцент Шаюк Ольга Ярославівна. Вітаємо з перемогою!!!


Урочисте вручення дипломів магістрам нашої кафедри

6 квітня 2019 року у стінах стародавнього Збаразького замку відбулося урочисте вручення дипломів магістрам — випускникам юридичного факультету ТНЕУ. Зокрема бажані дипломи отримали соціальні працівники та фахівці із соціального забезпечення, які були підготовлені на кафедрі психології та соціальної роботи. Фоторепортаж на фейсбук.


Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід

Цього року Юридичний факультет ТНЕУ на IV Міжнародній науковій конференції прийняв учасників із 12 країн світу. Платформи конференції обєднали провідних фахівців зі всієї України та із інших держав. Гості мали змогу поспілкуватись на десяти платформах, одну з яких модерували співробітники нашої кафедри, а саме: “Психологічні форми та концерти міжсубєктної взаємодії у соціально-правовому полі України”. Відбулися майстер-класи , тренінги-симуляції, дискусії та просто нові знайомства, на яких викладачі та гості мали змогу поспілкуватись на важливі теми сучасності. Підведення підсумків конференції та її закриття відбулося у стінах старовинного Збаразького замку, де паралельно проведено вручення дипломів молодим випускникам-магістрам.


Доктор філософських наук Юрій Кармазін відвідав наш факультет

Відомий політик, юрист і правознавець, неодноразовий депутат Верховної Ради України Юрій Кармазін відвідав наш факультет та провів бесіду з викладачами і студентами другого курсу на тему націєтворення й правового становлення нашої держави. Достойник поділився спогадами про свою участь у створенні Конституції України, презентував професорам та студентам ТНЕУ збірник своїх виступів у конституційному суді.


Презентація книги нашого аспіранта

Третього квітня 2019 р. відбулася презентація книги нашого аспіранта Дмитра Штокалюка «Рукопис розкаже про людину багато». Автор розповів як розпізнати людину за почерком, за розписом, що означає той чи інший знак у ньому та ін.


Перемога нашого студента

Студент групи СР-41 Зібровський Андрій посів ІІ місце в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна допомога», що відбулася 28 березня 2019 року на базі НПУ імені М.П. Драгоманова. Науковий керівник — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Біскуп Віталій Степанович. Вітаємо з перемогою!!!

 


Маніпулювання свідомістю

Дебати про маніпуляцію свідомістю. Майбутні психологи разом із експертами спілкувались про переваги та недоліки керування людською свідомістю. Проводять такі зустрічі в ТНЕУ не вперше, для того аби студенти на практиці краще опанували майбутню професію.

 

У ТНЕУ відбулося ток-шоу. Репортаж каналу Тернопіль-1:

https://www.facebook.com/t1news.tv/videos/1270819056398916/Анатолій Васильович Фурман став гостем програми телеканалу "Тернопіль 1"

Цікаві й пізнавальні роздуми доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ про роль і перспективи психології для кожної людини й сучасного суспільства загалом.

https://www.youtube.com/watch?v=1NYHD1iNgDY&feature=share


Natus Vincere 2019

Закінчився хід Західноукраїнського інтелектуального турніру «Natus Vincere», який став найважливішим для його учасників, адже саме сьогодні визначали переможців! Юнаки і дівчати змагалися під час трьох етапів туру –  «Мозковий штурм», «Емпіричне завдання» та «Інтелектуальне рівняння».

Онищук Леся Петрівна вчитель історії та правознавства Шумської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, керівник команди «Екологи душі» соціально-психологічної секції: «Свої сили на турнірі вперше спробували позаминулого року. До цьогорічних змагань готувалися довго. Діти були дуже схвильованими та збентеженими, але наприкінці першого дня їхній настрій піднявся, а страх – зник. Подібні заходи є дуже корисними для школярів, адже стимулюють їх інтелектуальний розвиток, прагнення глибше пізнати проблематику того чи іншого напряму діяльності. Особисто мені дуже сподобалися тренінги для вчителів, під час яких дізналася багато цікавої та нової для мене інформації. Я дуже задоволена, адже задоволені учні».

Під час урочистої церемонії нагородження учасників привітав ректор ТНЕУ Андрій Ігорович Крисоватий: «Досягає мети той, хто йде! Дорогі учасники Інтелектуального турніру «Natus Vincere» за цих два дні ви стали на ще один крок ближче до свого успіху, адже підтвердити, що вмієте бути наполегливими і цілеспрямованими, знаєте чого хочете та впевнено відстоюєте власну позицію. Збережіть цей молодечий запал у своєму серці якнайдовше, будьте сміливими та відповідальними, і тоді ваша мрія обов’язково усміхнеться вам у відповідь. Вітаю усіх учасників і призерів турніру і сподіваюся на швидку зустріч у стінах Тернопільського національного економічного університету!».

 

Призери соціолого-психологічної секції – дипломи першого ступеня отримали: команда «Veni Vedi Vici» м. Чортків; диплом другого ступеня: команди «Бумеранг» ТСШ №3, «MERCY» ТЗОШ №19; диплом третього ступеня: команди «Actanonverba» м. Чортків, «Ерудит» ТЗОШ №23, «Тінейджери» м. Запоріжжя.

 

Щиро вітаємо усіх переможців та учасників інтелектуального турніру «Natus Vincere»! Зичимо впевнено прямувати до мети, ніколи не зупинятися на досягнутому і вірити у власні сили. Впевнені, що зовсім скоро ми станете частиною великої університетської спільноти Тернопільського національного економічного університету!

Фото з роботи соціально-психологічної секції.


Особистісне зростання

Продовжується цикл тренінгів для слухачів весняного семестру проекту «Україна-Норвегія». Яскраві емоції викликав в учасників курсів перепідготовки тренінг «Особистісне зростання», в процесі якого розвивали навички самогегуляції думок, активізували позитивне мислення, впевненість , віру в себе і власні можливості.
Знаємо: наші слухачі найкращі! Бажаємо їм успішно і легко долати щодня життєві перешкоди і перемагати!
Тренінг провела доцент нашої кафедри, директор тренінг-центру «Лідер», к.пед.н. Елеонора Ященко.Тренінг для майбутніх прокурорів

На запрошення ректора Національної академії прокуратури України Михайла Васильовича Лошицького та начальника відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Академії Наталії Степанівни Наулік доцентами нашої кафедри Оксаною Євгенівною Коваль і Марією Богданівною Бригадир 29 січня 2019 року проведено тренінгове заняття «Андрагогіка як мистецтво навчання дорослих». Розглядали основні положення андрагогіки, виявляли страхи дорослих слухачів та методики роботи з ними, створювали рекомендації для оптимальної організації навчання дорослих, вправлялися у набутті навичок використання активних методів навчання, пропрацьовували алгоритм роботи з кейсами, досліджували таксономію Блума, вправлялися у ділових та рольових іграх та вправах, вивчали риси, цілі, принципи та правила проведення тренінгів, вчилися впевнено відстоювати власну позицію за допомогою методу ПРЕС, набували навичок роботи з фасилітативними методами групової діяльності ToP, вивчали особливості впровадження коучингу в освітньому процесі (матриці SWOT, GROW, піраміду логічних рівнів Ділтса, конус навчання Едгара Дейла), а також модель оцінки ефективності навчання Дональда Кіркпатріка. А ще розвивали креативність, навички швидкого реагування на великий потік інформації та командоутворення  Сердечно дякуємо Наталії Степанівні Наулік, Анатолію Петровичу Горзову та усій чудовій команді відділу підготовки та підвищення кваліфікації, і загалом, працівникам Академії за такий теплий прийом та щирі емоції! Дякуємо декану ЮФ ТНЕУ Сергію Володимировичу Банаху за підтримку усіх проектів та ініціатив співробітників нашої кафедри!


Вітаємо Сергія Костянтиновича Шандрука із високою нагородою!

Працівники кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ щиросердно вітають свого колегу доктора психологічних наук, професора Шандрука Сергія Костянтиновича з присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник освіти України». Президент України підписав відповідний Указ з нагоди Дня Соборності та за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення і багаторічну сумлінну працю.


Відзнака Академії прокуратури вручена нашим викладачам!

На вченій раді ТНЕУ 21 грудня 2018 року ректор проф. А.І. Крисоватий вручив відзнаку «Національної академії прокуратури України» доцентам Бригадир Марії Богданівні та Коваль Оксані Євгенівні. Вітаємо з високою відзнакою професійних заслуг і творчих звершень!


Я-майстер!

Сьогодні на останньому занятті другого модуля «Я-майстер» вдосконалювали hard-скіли: знайомилися із новітніми практиками ведення занять.

Тепер для учасників тренінгу такі терміни, як МастерМайнд-groops, синектика Гордона, піраміда Мінто, сократична бесіда, edutainment, цикл Колба, SWOT-аналіз, blended learning,
edutainment, полілог, бінарна лекція, брифінг,  кінолекція, лекція-прес-конференція, лекція-провокація та багато інших не просто цікаві слова, а наповнені змістом, доступні, пропрацьовані інноваційні методи і форми інтерактивних занять у ЗВО.

Тренери Оксана Коваль і Марія Бригадир сподіваються, що усі докладені зусилля дадуть чудовий старт у переосмисленні викладацької дільності та виробленні власного стилю і найбільш оптимальної методики ведення занять задля потужного росту й розвитку у формуванні власного професійного бренду справжнього Майстра.

 


Тривають захисти магістерських робіт

19-23 грудня 2018 року тривають захисти магістерських робіт студентів спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота» та «Соцальне забезпечення».Тренінг у академії прокуратури

На запрошення ректора Національної академії прокуратури України Михайла Васильовича Лошицького та начальника відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Академії Наталії Степанівни Наулік доцентами нашої кафедри Оксаною Євгенівною Коваль та Марією Богданівною Бригадир 12 грудня 2018 року було проведено цікавий та динамічний тренінг-інтенсив розвитку soft- та hard-skills у викладачів.


Наш професор – телеведучий!

Професор нашої кафедри, доктор педагогічних наук Анатолій Володимирович Вихрущ спробував себе у ролі телеведучого на каналі Тернопіль-1. Авторська програма «Розмови про важливе з Анатолієм Вихрущем» у мережі YouTube за цим посиланням див.


Візит козацьких отаманів

21 листопада 2018 року на запрошення професора Фурмана Анатолія Васильовича юридичний факультет та нашу кафедру відвідали очільники Українського і зарубіжного козацтва Левандо Олександр Петрович (Гетьман, Верховний отаман), Пилипенко Анатолій Федорович (Перший заступник Верховного отамана), Земляний Володимир Андрійович (Начальник Генерального штабу). Відбулася цікава і змістовна розмова на тему перспектив української державності і ролі в ній козацького руху.


Наші викладачі провели тренінг у медичному університеті

На запрошення професора Ірини Мельничук доценти нашої кафедри Марія Бригадир і Оксана Коваль провели тренінг для викладачів Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського у рамках роботи Школи педагогічної майстерності ТДМУ.


Майбутні соцпрацівники ознайомилися із особливостями роботи закладів пенітенціарної системи України

8 листопада 2018 року студенти та викладачі кафедри психології та соціальної роботи, а саме: група СР-21 разом із куратором Біскупом Віталієм Степановичем та заступником завідувача кафедри Гірняком Андрієм Несторовичем, відвідали Збаразьку виправну колонію №63. Перш ніж ми потрапили на територію колонії, нам довелось пройти КПП, де в нас перевіряли документи та вилучали мобільні пристрої задля конфіденційності інформації та дотримання певних правил і норм встановлених в таких місцях. Біля пропускного пункту, студенти оглянули кімнату, в якій проводяться побачення для ув’язнених(вони можливі 2-і години 1 раз в місяць, а також 1 раз в 2 місяці на три доби). Потім, ми мали змогу оглянути територію та все, що знаходиться там, а саме: підприємство збаразької колонії, де ув‘язнені жінки шиють спецодяг, виготовляють іграшки для ялинок, а також деякі запчастини до автомобілів Porsche, зазвичай їх робота оплачується, проте закон зобов’язує їх до двох годин безкоштовних виправних робіт; туберкульозна лікарня (міжрегіональна), в якій хороші умови для людей та сучасне обладнання для діагностики і лікування хворих; адміністративне відділення, де ув’язнені мають змогу зателефонувати своїм рідним (15 хв. кожного дня на будь-який оператор), кабінет психолога, в якому зберігається уся інформація про людину та можна отримати консультацію кваліфікованого психолога, у відділенні знаходяться класи в яких можна навчатись та готуватись до ЗНО, оскільки там перебувають особи від 18 років включно; у відділенні карантину(тобто адаптації протягом 14-ти днів) діагностики та розподілу є декілька кімнат, кухня та все необхідне для перебування там; клуб у якому жінки-ув’язнені можуть виставити свої роботи з бісеру та інших хобі, якими вони займаються у вільний час; їдальня, капличка (яка була побудована 8 листопада 11 років тому на свято Дмитра); карцер (де в’язнів можуть утримування до 10 днів, в цілях виправлення поведінки); лазня, де вони мають змогу побувати 1 раз на тиждень; пральня; крамниця, де привозять усі необхідні продукти (ув’язнені мають особові рахунки, які можуть використовувати при розрахунку в крамничці); також ми мали змогу побачити відділ ресоціалізації (житло для засуджених). Насправді умови є досить хороші, жінки, які перебувають там доволі оптимістично налаштовані, планують після звільнення стати щасливими, адже гасло на одному із відділів «Я буду жити по-новому! Я буду щасливою!» закликає їх до цього.
Після усього побаченого залишились дуже не однозначні враження, бо кожен з нас розуміє, що покалічені долі цих людей назавжди залишать своє тавро у їхньому житті та спостерігаючи за ув’язненими, починаєш вірити, що в майбутньому кожен із них стане іншою та по-справжньому щасливою людиною!

Коментар від Кондришин Христі і Виноградової Тані (ПС-31)
Сьогодні 8 листопада 2018 року ми мали можливість відвідати Збаразьку виправну колонію #63. Ми вражені хорошим ставленням працівників колонії до людей, які відбувають покарання, та умовами проживання ув’язнених. Проте, ми не можемо не відзначити те, що ми бачили лише малу частину того, що відбувається за воротами колонії. За час обходу території із двухсот ув’язнених ми побачили близько ста і можемо лише здогадуватись де ще половина. Та враховуючи те, що колонія є виправною важливим є той факт, що там застосовують методи трудотерапії(робота на швейних цехах ітд). При тому ув’язнені ще й заробляють віртуальні гроші, якими можуть розрахуватись у магазині, що знаходиться на території. Але давайте не забувати про сурові реалії колоніального життя, а саме карцер – підвальне приміщення, де відбувають покарання порушники дисципліни. В загальному, ми побачили, що навіть у місцях позбавлення волі можна далі продовжувати навчання, роботу, саморозвиток, та найголовніше –залишатись людьми!

КОМЕНТАР ВІД ХОМИ ОЛЬГИ (ПС-31)
Сьогодні 8 листопада 2018 року ми із студентами (ПС-31,СР-22),побували у Збаразькій виправній колонії №63.Екскурсія була дуже цікавою. Нам показали підприємство ,на якому працюють ув`язнені жінки. Ми побачили швейні цехи,цехи по виготовленню новорічних прикрас. Дальше наша екскурсія рухалася по ознайомленню їх гуртожитками,в якому проживають жінки. Нам показали складські приміщення,в яких знаходяться їхні власні продукти харчування. На території виправного закладу є діюча амбулаторія,капличка,пральна,лазня. Також ми побували у їдальні,в якій випікають хліб власного приготування,ми куштували,нам сподобалося. Також нас ознайомили із карцером,в якому утримують порушників дисципліни. На території все чисто,акуратно,емоційний стан задовільний.

Коментар від Коцмири Тані (ПС-31)
Поїздка в жіночу колонію.
Перш за все я їхавши туди мала своє бачення про цей виправний заклад вийшовши з відти в мене воно кардинально змінилось. Там відбувають свій срок жінки віком від 18-років, які в перше скоїли злочин або вдруге і більше. Коли ми зайшли на територію колонії, мені було страшно, але побачивши тих жінок , зрозуміла що вони такі , як і звичайні лишень з своїми труднощами. На території є виробничі цехи в яких кожна може себе реалізувати, наприклад: шити спец одяг чи робити новорічні іграшки або деталі до машин. За це їм платять гроші, які вони можу потратити в магазині, який знаходиться на території. Проживають в гуртожитках . Жінки можуть проходити навчання і здавати ЗНО. Також в них є лікарня, пральня, лазня, їдальня, клуб і бібліотека але це все строго надглядається людьми, які там працюють. Екскурсія була дуже цікавою і пізнавально. Однак знаю точно, що вийшовши з цього закладу в мене змінилось бачення на рахунок колонії і жінок які там відбувають термін покарання.


Фотозвіт зі святкування Дня кафедри у 2018 році

Пропонуємо переглянути фотонарис із святкування Дня кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ у 2018 році. Дякуємо нашим студентам за мистецькі художні номери, межові емоції від гумористичних сценок та створену теплу атмосферу свята!


Наші студенти відвідали центр реабілітації дітей-інвалідів у місті Тернополі

9 листопада 2018 року студенти груп СР 31, СР 32, ПС 31 разом із доцентом кафедри психології та соціальної роботи Бригадир Марією Богданівною відвідали Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Тернополі. Заступник директора із навчально-виховної роботи, практичний психолог Подтабачна Ольга Володимирівна ознайомила студентів із особливостями роботи закладу. Центр надає безкоштовні реабілітаційні послуги для дітей з інвалідністю та особливим дітям віком до 18 років за напрямками: соціальна, психологічна, педагогічна, професійна реабілітація. Злагоджену та ефективну роботу закладу забезпечує група фахівців: психологи, логопед, соціальний педагог, соціальний працівник, музичний керівник, педагог Монтессорі.


Висока нагорода!

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівника соціальної сфери грамотами Тернопільської Обласної державної адміністрації нагороджено завідувача кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, професора Фурмана А.В., а також професора Шандрука С.К., доцента Гірняка А.Н. та старшого викладача Біскупа В.С.


Вітання з нагоди Дня працівника соціальної сфери

Щорічно у першу неділю листопада Україна відзначає День працівника соціальної сфери.
Не випадково Кафедра психології та соціальної роботи ТНЕУ є частинкою юридичного факультету ТНЕУ, адже розбудова правової держави неможлива без розбудови соціальної сфери.

Тому у цей день щиро вітаємо студентів та викладачів кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ та усіх працівників соціальної сфери із професійним святом!

Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі Ви небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує Вашої допомоги.

Бажаємо Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації задумів, нових творчих здобутків.

Хай спільними зусиллями і спільною працею будується щасливе майбутнє України, добробут і гідне життя громадян нашої держави!

Натхнення Вам і творчих успіхів у вашій благородній справі!

Юридичний Факультет ТНЕУ


Перший альманах Школи АКМЕ!

За сприяння координаторів доцентів нашої кафедри Марії Бригадир, Оксани Коваль та Тетяни Надвиничної вийшов друком перший пілотний примірник альманаху ШПР «АКМЕ».

Вітаємо вас, наші дорогі учасники, і пишаємося усіма вами!  Ви були першими і ми вчилися разом з вами. Ви наповнили ШПР «АКМЕ» своїми щирими емоціями, надзвичайною старанністю, та, найголовніше, бажанням пізнавати щось нове, осягати незвідане, набувати практичних навичок і вмінь.

 


Вийшла друком нова поетична збірка Анатолія Васильовича Фурмана

Вийшов в світ збірник чудових і мудрих віршів А.В. Фурмана «Одвічний політ за небосхил…». Їх поетична сила, спрямованість і стиль свідчать, що автор наче прийняв естафету легендарного Івана Франка — кожне слово бринить звитяжною любов’ю до життя, Людини, правди, праці і мудрості. Всі вірші пречудові, проте тут Ви побачите лише мій улюблений.
Іншими маєте натхненно насолодитися як буде у Вас цей збірник. До речі для колег й інших вправних інтелектуалів: 320 грн.80 коп. коштує річна передплата фахового українського психологічного журналу «Психологія і суспільство» на 2019-ий рік. Всього!!! за 320 грн.80 копійок Ви матимете видання європейського рівня якості. Сказати, що видання цікаве і корисне — не сказати нічого. Якщо Ви передплатите собі цей журнал, то повідомте мені — Ви отримаєте поштою поетичний збірник з автографом Анатолія Васильовича.

Олег Хайрулін


Методологічний семінар

На кафедрі психології та соціальної роботи ТНЕУ 23 жовтян 2018 року відбувся черговий методологічний семінар. Почесними гостями стали доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Москалець Віктор Петрович та доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та диференційної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського Максименко Юрій Борисович. Доповідачем на методологічному семінарі №83 став доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Фурман Анатолій Васильович. Тема доповіді «Модульно-розвивальний оргпростір професійного методологування: від ідеї до концепції». Семінар завершився продуктивною дискусієї та напрацюванням багатьох оригінальних ідей.


День кафедри

Запрошуємо на святкування Дня кафедри психології та соціальної роботи.


Форум "Профорієнтація-2018"

На запрошення Тернопільського обласного центру зайнятості населення доценти нашої кафедри Оксана Коваль і Марія Бригадир 24 жовтня провели тренінг для працівників закладів освіти у рамках І Регіонального Кар’єрного форуму «Профорієнтація-2018».

«Неймовірно позитивні враження від учасників тренінгу — дуже приємні люди, неординарні креативні особистості, генератори нестандартних ідей та інноваційних підходів для становлення школи розвитку, гідної школи третього тисячоліття. Направду школи мають ким пишатися.» – зазначає О. Коваль у мережі Фейсбук.

Форум –потужний захід, проведений на високому рівні. Дякуємо організаторам за запрошення та докладання максимуму зусиль до бездоганного проведення, спікерам і тренерам за цікаве спілкування та наповнення новим багажем знань і навичок, усім учасникам за інтерактивну взаємодію і щирі емоції.

 


Приєднуйся до родини ЮФ ТНЕУ!

Ти навчаєшся в 11 класі і хочеш вдало скласти ЗНО?

У майбутньому прагнеш стати відмінним фахівцем та досягнути професійних вершин?

‼️Не вагайся! Приєднуйся до нашої команди!

20 жовтня на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету вперше стартує освітньо-інноваційний проект «ШКОЛА ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО»
для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл, які бажають навчатися за спеціальностями:

📌— Право;
📌— Міжнародне право;
📌— Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
📌— Правоохоронна діяльність;
📌— Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
📌— Менеджмент соціокультурної діяльності;
📌— Соціальне забезпечення;
📌— Соціальна робота;
📌— Психологія.

Витрати на реалізацію даного проекту покриваються за рахунок закладу вищої освіти!!!

😎 Навчання здійснюватимуть висококваліфіковані викладачі юридичного факультету ТНЕУ із багаторічним стажем роботи та досвідом підготовки до ЗНО з:

🔺Української мови та літератури;
🔺Історії України;
🔺Іноземної мови.

Вимоги до учасників:

📣1) високі залікові бали з дисциплін «українська мова», «українська література», «історія України», «іноземна мова» за 10 клас, засвідчені копією табеля навчальних досягнень;
📣 2) наявність рекомендацій двох вчителів школи;
📣3) написання резюме (коротка самохарактеристика й опис мотивації участі у проекті).

⁉️ ДЕ?
Центр європейських та міжнародних студій ТНЕУ за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 9.

⁉️ КОЛИ?
Щосуботи з 20 жовтня 2018 року

⁉️ КУДИ?
Відомості надсилайте на електронну адресу: uf.proekt.zno@gmail.com

⁉️ КОМУ?
Координатор проекту – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ Олександра Іванівна Олійничук
(тел. 097 943 54 34).

😎💪Не прогав свій шанс!
Увійди в число майбутніх студентів ЮФ ТНЕУ!
Ми чекаємо саме на ТЕБЕ!

❤️ЮФ — тут здійснюються мрії!!!


Благодійна вистава

8 жовтня 2018 року колектив кафедри і студенти відвідали благодійну виставу «Сватання на Гончарівці», яка була зорганізована силами юридичного факультету ТНЕУ. У одній із головних ролей сяяв професор нашої кафедри неперевершений Анатолій Вихрущ. Усі зібрані за вечір кошти передані на лікування хворого підлітка.


РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ

З ініціативи Збаразького районного центру зайнятості 27 вересня 2018 року у Вишнівецькій загальноосвітній школі І-ІІІст. для вчителів організовано профорієнтаційний захід (у вигляді тренінгового інтерактивного заняття) «РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ».
Проводила захід тренер Бригадир Марія Богданівна – психолог, арт-терапевт, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Мета заходу — розвинути здібності передбачення стресових ситуацій і виявлення причин стресового стану, розвинути вміння виходу із стресу, а також підвищити рівень стресостійкості.
Також для учнів 8-го класу було проведено тренінгове заняття «Як розвивати свій емоційний інтелект». Тренер познайомила учасників із поняттям «емоційний інтелект» та способами і методами його розвитку


Профілактика емоційного вигорання

Спільно із Шумським районний центром зайнятості 26 вересня проведено семінар практичних психологів , соціальних педагогів району з теми : «Розвиток стресостійкості як профілактика емоційного вигорання» за участю психолога, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступника декана юридичного факультету ТНЕУ Оксани Коваль. Тренер ознайомила учасників семінару з поняттям «стрес» та його факторами, проаналізувала стадії розвитку стресу та втоми організму людини, визначила психофізіологічні та соціально-психологічні симптоми професійного вигорання, його вплив на здоров’я людини. Працівники психологічної служби пройшли тестування за методикою Юнга та опрацювали “квадрат Декарта”; дізналися про дієві способи відновлення після дії стресового фактору, вчилися на практиці застосовувати рекомендації щодо виходу зі стресової ситуації.


Розвиток стресостійкості

14 вересня 2018 року Гусятинським районним центром зайнятості проведено виїзний захід для педагогічних працівників Васильковецької об`єднаної територіальної громади на тему «Розвиток стресостійкості як профілактика емоційного вигорання» . На захід запрошено психолога, кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету Марію Бригадир.
Мета даного заходу – це розвиток здібностей передбачення стресових ситуацій та виявлення причин стресового стану, дати знання по способах виходу із стресу, а також підвищити рівень стресостійкості. Марія Бригадир зазначила, що сучасне життя супроводжується різноманітними стресовими ситуаціями і уникати їх не завжди вдається, а інколи навіть не потрібно уникати, а слід активізувати і направити власні ресурси на допомогу самому собі. Вважається, що невеликий і нетривалий стрес може бути навіть корисним для виконання роботи та нешкідливий для людини, а тривалий і значний-може призвести до різних небажаних наслідків. Особливо гостро стоїть проблема боротьби зі стресом для людей, які в силу своїх професійних функцій зобов`язані постійно спілкуватися з великою кількістю людей. Це безпосередньо стосується педагогів. Тому психолог дала поради педагогам як допомогти собі у стресовій ситуації з відпрацюванням способів виходу із стресу, підвищення рівня стресостійкості та самооцінки й впевненості у своїх можливостях. Особливо сподобалась вчителям релаксаційна вправа «Глина та Скульптор».Суть вправи: присутні розбиваються попарно, де один – «глина», а інший – «скульптор». «Скульптор» виліплює скульптуру з «глини» масажними рухами з голови до ніг, потім учасники міняються ролями. За допомогою цієї вправи можна зняти емоційне напруження, заспокоїтися, зняти втому. Марія Бригадир зауважила, що на якість життя людини дуже впливає спосіб мислення і пов`язані з ним емоції. Позитивне мислення – це головний людський інструмент забезпечення здоров`я та благополуччя, адже з ним пов`язані позитивні емоції добра, любові, радості. На завершення заходу Вона побажала присутнім фізичного та духовного здоров`я, яке є головним надбанням людини. Запрошені педагоги з цікавістю брали участь у різноманітних вправах та тестах, ставили запитання, дискутували, ділилися досвідом. В заході взяли участь 15 педагогів.


Моя майбутня професія

Фахівці Підволочиської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості спільно з кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету Марією Бригадир, 20 вересня 2018 року на базі Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу провели тренінгове заняття, щоб допомогти учням зорієнтуватися у світі сучасних професій, здійснити професійне самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних особистісних властивостей учнів.
Арт-терапевтичне профорієнтаційне тренінгове заняття «Моя майбутня професія» дало можливість учням поринули у професійне розмаїття та отримати чимало цікавого та корисного, щодо вибору професії.
Загальновідомо, що коли змінюється середовище, в якому живе учень, змінюються його уявлення про себе, свої можливості. У зв’язку з цим актуальними є пошуки точок відліку для самоствердження, самовизначення у майбутньому, збільшення стійкості підлітків у ситуації «мінливості» суспільства, ринку праці. В сучасних умовах необхідно виховувати конкурентноспроможну особистість, яка б мала не тільки високий інтелектуальний розвиток, а й ще була б психологічно підготовлена до нашого сьогодення.


Розвиток стресостійкості як профілактика емоційного вигорання

11 вересня 2018 року у Микулинецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та 13 вересня 2018 року у Теребовлянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 для педагогічних працівників проведені профорієнтаційні заходи у вигляді тренінгових інтерактивних занять «Розвиток стресостійкості як профілактика емоційного вигорання». Заходи проводила тренер Бригадир Марія Богданівна, психолог, арт-терапевт, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Мета заходу – розвинути здібності передбачення стресових ситуацій та виявлення причин стресового стану, вміння виходу із стресу, а також підвищити рівень стресостійкості.


Освічена людина вчиться усе своє життя

Щороку під егідою ЮНЕСКО у другій декаді вересня в 50 країнах світу, в тому числі й Україні, проводиться Міжнародний «Тиждень освіти дорослих». Це чудова нагода ще раз привернути увагу суспільства до важливості навчання впродовж усього життя, присвятити свій час збагаченню багажу вже набутих знань. «У рамках ХІХ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні у ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» був організований представницький семінар «Теорії свідомості людини». До його проведення також долучилися такі поважні установи та організації, як Державний інститут сімейної та молодіжної політики України, НДІ українознавства МОН України, Київська міська державна адміністрація, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Національна спілка художників України, об’єднання працівників культури України, Всеукраїнське наукове Товариство Івана Огієнка, Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я, Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів-86, ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», Федерація інвалідів систем спортивної реабілітації «Тамарина», ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія», студія-галерея «Ми духом незламні» та Всеукраїнська організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»». Увазі присутніх був запропонований широкий спектр різнопланових цікавих доповідей і виступів, під час обговорення яких зав‘язалася жвава дискусія. Зокрема, Анатолій Фурман, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», головний редактор Всеукраїнського наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство», професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, розповів, як піднята на семінарі тема висвітлюється у редагованому ним фундаментальному психологічному виданні. У підсумку заходу його учасники ухвалили рекомендації щодо ціложиттєвого освітнього зростання дорослих людей. Вони стануть в нагоді як працівникам органів державної влади, так і закладів освіти й громадських організацій. «Життя є освіта» – писав наш Великий Кобзар Тарас Шевченко. Ця незаперечна істина підтверджена не лише його власним досвідом. Геніями народжуються десятки, а сотні тисяч стають знаменитими і досягають омріяних вершин, постійно оволодіваючи новими знаннями. Людина ж, яка перестає навчатися, зупиняється у своєму професійному та особистісному розвитку. Такий месседж щорічно прагне донести людству Міжнародний «День освіти дорослих».

 


Як розвинути навички?

Триває марафон тренінгів у рамках співпраці юридичного факультету ТНЕУ із Тернопільським обласним центром зайнятості населення. У п’ятницю 21 вересня розглядали необхідність навичок soft-skills та hard-skills. Тема надзвичайно актуальна і цікава.

Як зазначає доцент О.Є. Коваль: «розвивали із учасниками тренінгу найбільш затребувані навички майбутнього:
Complex Problem Solving (рішення комплексних завдань)
Critical Thinking (критичне, асертивне мислення)
Creativity (творчість, креативність)
People Management (уміння управляти людьми)
Coordinating with Others (робота в команді, координація з іншими)
Emotional Intelligence (емоційний інтелект)
Judgement and Decision Making (здатність міркувати і швидко приймати оптимальні рішення)
Service Orientation (активізація послуг, активний пошук можливостей допомогти іншим)
Negotiation (уміння вести переговори)
Cognitive Flexibility (когнітивна гнучкість)

Зібралася дуже крута група, попрацювали активно, динамічно та якісно. Навіть не хотіли розходитися.» – пише О.Є. Коваль у мережі facebook


Наша студентка - чемпіонка України з регбі!

Кафедра психології та соціальної роботи щиро вітає студентку спеціальності «Психологія» (групи ПС-31) Марію Вовк з перемогою її команди у жіночій Вищій лізі 2018 року з регбі-7!!! Марія у складі команди Тернопільського національного економічного університету стала чемпіонкою України з регбі!


Коли праця в задоволення

У рамках співпраці із Тернопільським обласним центром зайнятості населення, за сприяння та безпосередньої участі фахівців міського ЦЗН та районних філій, спільно з професорсько-викладацьким активом кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ відбуваються тренінгові заняття й інтерактивні профорієнтаційні заходи на території Тернополя та Тернопільської області. Про те, як привернути увагу роботодавця, як досягнути успіху і реалізувати задумане, як ефективно організувати свій час, розвивати стресостійкість та протидіяти емоційному вигоранню, навіщо сучасному фахівцеві навички soft-skills та hard-skills, як примусити мозок працювати ефективно, про захоплюючий світ професій та дивовижні результати арт-терапії динамічно спілкуються фахівці та жителі громад. Позитивний заряд енергії від плідної праці, цікавих знайомств та щирих емоцій учасників тренінгів не згасатиме ще довгий час.


Посвята першокурсників ЮФ ТНЕУ

Погожого вересневого дня, коли осіннє сонце ще таке привітне і тішить усіх своїм життєдайним теплом, на юридичному факультеті ТНЕУ відбулося справжнє свято, якого з нетерпінням чекають усі викладачі та студенти.

Своєрідною візитівкою факультету є дбайливе ставлення до створених колективом ЮФ традицій, однією з яких є посвята вчорашніх абітурієнтів у справжні студенти.

Розпочався цей день дуже цікаво та неординарно, адже кожен першокурсник повинен був пройти квест під символічною назвою «Сьоме небо» (оскільки будівля факультету налічує 7 поверхів) та дістатися на найвищу точку – даховий майданчик, де їх зустрічали декан факультету Сергій Володимирович Банах, заступники декана Валентина Миколаївна Слома та Оксана Євгеніївна Коваль (доцент кафедри психології та соціальної роботи), представники студентського активу та студентський легіон. Під бурхливі оплески та овації першокурсники крокували червоною доріжкою, а згодом мали можливість залишити свої підписи на прапорі юридичного факультету, який їм буде вручено по завершенні їхнього навчання.

Представники кожної групи урочисто виголошували обітницю першокурсника: бути вірними науці, честі, гідності, не зраджувати обраній справі, не допускати в серце зневіру і байдужість, свято служити своїй професії; бути взірцем людини третього тисячоліття: розумним, наполегливим, справедливим, і, найголовніше, дотримуватися кодексу честі; і, куди б не закинула доля, залишатися вірними традиціям і тій науці життя, яку отримають в стінах юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету!

Завершилася офіційна частина церемонії посвяти урочистим врученням залікових книжок, які є перепусткою у студентське життя.

Однак на цьому свято не закінчилося, бо адміністрацією та студентами-старшокурсниками ЮФ було організовано розважальну частину – з яскравою та насиченою програмою й барбекю, під час якої першокурсники мали можливість ближче познайомитись один з одним та зі своїми кураторами.

Вітаємо першокурсників у нашій дружній студентській родині, бажаємо успіхів у навчанні, а також насиченого та активного студентського життя!

Більше фото за посиланням: https://drive.google.com/…/1o8db0ivhDwT8kZ05JFxEJGdleEodZyjE


Відносини та взаємодія

10 вересня 2018 року в ШПР «Акме» на запрошення доцента кафедри психології та соціальної роботи Марії Бригадир, Ірина Френц, психолог з напрямку психодрама, арт-терапевт, автор Психологічної творчої лабораторії 12х12, ведуча фінансової бізнес гри CashFlow, ведуча метафоричної трансформаційної гри Колесо Життя, ведуча соціально-економічного симулятора по управління ресурсами «Життєвий капітал», постійний спікер проектів Мамин Ранок та Майстерня Батьківства, член Асоціації психодрами ПІФЕ та Східно-Європейської асоціації арт-терапії спільно із Якуніном Олексієм, кандидатом технічних наук, тренером ігрового тренінгу «Життєвий капітал», фінансовим консультантом, провели майстер-клас тренінгу «Відносини та взаємодія».


Розвиток стресостійкості

Фахівці Підволочиської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості спільно з кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету Тетяною Надвиничною, кандидатом психологічних наук, начальником відділу організації профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості Тетяною Білінською провели виїзний захід «Розвиток стресостійкості як профілактика емоційного вигорання» на базі Скориківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад). У заході прийняли участь директор школи Ганна Трач, директори філій та педагогічні працівники.
Учасники говорили про позитивне ставлення вчителів до власної педагогічної діяльності, визначення основних умов збереження емоційного здоров’я педагога, формування особистісного ресурсу протистояння синдрому вигорання та надання інформації про сучасні техніки і прийоми стабілізації емоційного стану педагогів. Особливе захоплення викликали вправи, які були спрямовані на пошук власного ресурсу при наявності синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників. Присутні захоплено ділились враженнями, активно обмінювались думками, навчились звертати увагу на позитивні моменти життя і бути вдячними за них.
«Для чого у моєму житті з’явилась та чи інша неприємна ситуація? Які висновки я маю з неї зробити? Чого я маю в цій ситуації навчитись? Негативне запитання «За що?» перетворювати на позитивне «Для чого?». Якщо з таких позицій підходити до життєвих ситуацій, то вони перестають сприйматися як проблеми, і життя починає сприйматись по іншому, де події і ситуації складаються таким чином, щоб ми могли навчитись саме тому, що нам потрібно», – підкреслила Тетяна Білінська.
На завершення Ганна Трач звернулася до присутніх із словами вдячності за проведення заходу та побажала усім здоров’я, успіхів у роботі та творчих злетів.


Профілактика емоційного вигорання

23 серпня 2018 року Кременецькою філією Тернопільського обласного центру зайнятості для жителів Лопушненської ОТГ організовано профорієнтаційний захід у вигляді тренінгового інтерактивного заняття на тему «РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» Провела заняття тренер Коваль Оксана Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ. Метою заходу був намір розвинути здібності передбачення стресових ситуацій і виявлення причин стресового стану, дати знання по способах виходу із стресу, а також підвищити рівень стресостійкості.


Психотренінги для об’єднаних територіальних громад

Триває марафон проведення нашими викладачами психологічних тренінгів для жителів ОТГ Тернопільської області. 11 вересня доцент Оксана Євгенівна Коваль мала унікальну можливість поспілкуватися із вчителями та учнями Микулинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Чудова школа, прекрасний вчительський колектив, неймовірні діти, — зазначила вона у мережі facebook.


"Світ професій" на "Борщівській вишиванці"

9 вересня 2018 року у рамках проведення Всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка» доценти нашої кафедри Марія Богданівна Бригадир і Оксана Євгенівна Коваль та студенти-психологи третього курсу провели інтерактивний профорієнтаційний захід «Світ професій» для дітей, підлітків та випускників ЗОШ Борщівського району. Найактивніших учасників заходу нагородили сертифікатами на подорож до Києва разом із колективом юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Позитивний заряд енергії від неймовірної гостинності працівників Борщівської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості та від щирих емоцій дітей не згасатиме ще довгий час, – зазначає О.Є. Коваль у мережі facebook.


Факультет святкує День знань!

Вже стало доброю традицією юридичного факультету ТНЕУ розпочинати навчальний рік із відзначення 1 вересня Дня знань – особливого та надзвичайно важливого свята у житті кожного студента-першокурсника.
Приємно відзначити, що до числа нашої дружньої факультетської родини приєдналося 288 першокурсників, — юних, креативних, цілеспрямованих готових розпочинати свій зоряний шлях саме тут, — у стінах юридичного факультету ТНЕУ.
Святковий день розпочався із урочистого дійства на Майдані знань ТНЕУ, де зібралась велика університетська спільнота, аби разом розпочати новий навчальний рік. Майоріли різнобарвні прапори факультетів та інститутів, променіли щирі посмішки, лунав дружній сміх – було зрозуміло, що у ТНЕУ вирує життя, адже після теплих літніх канікул до закладу вищої освіти повернулася найкраща молодь України!
Після урочистого дійства святкування Дня знань продовжилося на юридичному факультеті ТНЕУ, де студенти та батьки мали змогу зустрітися із професорсько-викладацьким колективом та адміністрацією факультету.
Зустріч розпочалася із вітального слова декана ЮФ, заступників декана та студентського декана факультету. Першокурсники мали можливість познайомитися один з одним, зі своїми кураторами та викладачами та зі студентами-старшокурсниками, які проводили екскурсії для усіх бажаючих.
Дорогі першокурсники, ми надзвичайно раді вітати Вас у нашій факультетській родині.
Попереду у Вас нелегкий, але надзвичайно цікавий, сповнений яскравими подіями і безумовно незабутній шлях під назвою «студентське життя».
Бажаємо Вам сили, наснаги, терпіння та наполегливості на усі ці роки, адже Ви – нова генерація, Ви покликані змінити світ у ваших руках майбутнє України!
Успіхів Вам! Разом до нових звершень!


Перше вересня!

Кафедра психології та соціальної роботи вітає першокурсників із набуттям нового соціального статусу та початком найцікавішого етапу їхнього життя!
Цього року студентами кафедри стало понад 120 осіб, із них 53 особи – це першокурсники стаціонарної форми навчання.


День знань!

Академічна спільнота Тернопільського національного економічного університету щиро запрошує першокурсників, їх батьків і усіх шановних гостей на урочисте відзначення Дня знань «Студентська молодь – майбуття держави»! Дійство розпочнеться 1 вересня об 11 годині на Майдані знань ТНЕУ (м. Тернопіль, вул. Львівська).


Студенти кафедри прийняли військову присягу

Фотонариси із життя студентів кафедри психології та соціальної роботи. На фото – складання військової присяги студенткою групи ПС-41, майбутнім психологом Яною Семчук. Cтудентські будні та випробовування себе на шляху служіння людям.


Випускний!

Випускний студентів спеціальності «Соціальна робота» (група СР-41).


У добру путь!

Бакалаври спеціальності «Соціальна робота» (заочна форма) успішно склали державний екзамен.


Відбулося вручення сертифікатів учасникам Школи професійного розвитку для майбутніх психологів та соціальних працівників «АКМЕ»

Творчо, неординарно, весело та пізнавально 20 травня 2018 року відсвяткували перший випускний у Школі професійного розвитку для майбутніх психологів та соціальних працівників «Акме». На лоні природи з піснями та іграми, кінними прогулянками, смачним барбекю та цікавими розвагами студенти і викладачі, об’єднані неймовірною атмосферою гармонії та єднання у кращих традиціях активного відпочинку насолоджувалися невимушеним простором інтерактивного спілкування.
На свято до випускників завітали декан юридичного факультету Сергій Володимирович Банах і завідувач кафедри психології та соціальної роботи Анатолій Васильович Фурман. Досить креативно вони привітали випускників, дали їм цінні життєві настанови та вручили сертифікати.
Швидко проминув рік! І як результат – 22 сертифікованих фахівці з унікальним багажем знань та умінь практичної роботи. За такий короткий термін учасники ШПР «Акме» під керівництвом тренерів, наставників, доцентів кафедри психології та соціальної роботи Марії Богданівни Бригадир, Оксани Євгеніївни Коваль і Тетяни Лонгінівни Надвиничної успішно засвоїли курс у обсязі 150 академічних годин, який складається із таких модулів:
Модуль І. Оволодіння методами консультування та психотерапії (освоєння методів та технік групової роботи, ознайомлення із процесами групової динаміки, роботи із архетипом «Моя внутрішня дитина», ознайомлення із метафоричними асоціативними картами, оволодіння методами прогресивної релаксації, ознайомлення із арт-терапевтичною технікою монотипії, оволодіння навичками доцільного застосування казкотерапії в індивідуальній та груповій роботі, оволодіння техніками релаксації, ампліфікації, ознайомлення із особливостями використання кольоротерапії й музикотерапії в груповій та індивідуальній психотерапевтичній роботі, дослідження вчення східних культур про взаємодію психічного та фізичного, оволодіння медитативними техніками духовного саморозкриття та саморозвитку, ознайомлення із методиками та техніками роботи коуча, набуття навичок саморганізації, знайомство та освоєння методу «контейнерування страхів», оволодіння механізмами інтерактивної взаємодії, групової рефлексії ознайомлення із особливостями встановлення контакту, використання методів позитивної терапії, арт-терапії та бібліотерапії) – 44 год.
Модуль ІІ. Ознайомлення з досвідом роботи фахівців за різними напрямками професійної діяльності (екскурсії до різноманітних закладів, які надають послуги соціально-психологічного змісту) – 9 год.
Модуль ІІІ. Участь в організації та проведенні заходів інноваційного формату (ток-шоу «Ніхто крім нас», цикл відкритих лекцій «Візит професора-практика», проекти «Профорієнтаційна платформа», «StudyЯ» та «Єднання поколінь», семінари-тренінги, соціально-профілактичні акції, круглі столи, презентації, майстер-класи тощо) – 45 год.
Модуль ІV. Супервізія (підготовка та захист кожним учасником тренінгового заняття з обов’язковою публікацією напрацьованих матеріалів у збірнику «Акме») – 52 год.

Натхненні здобутим досвідом, щасливі та благословенні на нові досягнення студенти діляться враженнями:
«Навчання в «АКМЕ» та випускний запам’ятаються мені на все життя. Адже я почерпнула багато нового та отримала потужний поштовх до професійного росту. Щиро дякую організаторам, тренерам Школи, а також запрошеним практикам, які дали нам масивний багаж практичних навичок!»
Анастасія Болюх (студентка групи ПС-31).

«АКМЕ» – це дуже крутий старт у професії. Сподобалось усе: тренінги, ток-шоу, кабінет практичної психології, який облаштували спеціально для занять ШПР, презентації та наші залікові проекти. Особливе захоплення від оригінального вручення сертифікатів із людьми, які вже стали рідними, смачнючим шашликом, піснями, ну і звичайно ж грою «Мафія».
Іра Музика (студентка групи СР – 32).

«Було неймовірно! Дуже сподобалась неформальна обстановка вручення сертифікатів, було пізнавально, весело та невимушено».
Тетяна Павлюк (студентка групи СР – 31).

«У Школі професійного розвитку «АКМЕ» отримав унікальні знання та практичні уміння, які стануть базою для мого подальшого розвитку як арт-терапевта. Величезне спасибі усім, хто докладав неймовірних зусиль для створення і функціонування цього проекту. «АКМЕ» – це справжня перлина для професійного досвіду студентів!»
Кирило Богданюк (студент групи СР-32).

Розчулені наставники дають життєві напуття своїм вихованцям:
«Дорогі наші випускники, з трепетним щемом у серці та ностальгічними нотками у душі згадуватимемо ваш перший випуск, адже перші завжди найдорожчі! Завершення навчання у Школі «АКМЕ» – це лише перша підкорена вами вершина. Як казала славна Ліна Костенко: «І кожен фініш – це, по суті, старт». Тож, попереду ще багато нових нескорених вершин. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, рухайтеся вперед! Адже усе, що ви зробите сьогодні служитиме успіху вашого завтра. Не йдіть за натовпом, не бійтеся бути собою, мрійте про неможливе, слідуйте за своїми мріями! І поки є час, не сидіть в очікуванні життя! Живіть! По-справжньому!»


Наш аспірант Дмитро Штокалюк на обласному телебаченні

Програма ТТБ «Файний ранок» 11 червня 2018 року (з 1 год 12 хв.). Тема: «Графологія».

https://www.facebook.com/100024529242863/videos/210821279745512/?fref=mentions


Збори трудового колективу факультету

Кафедра психології та соціальної роботи 12 червня 2018 року взяла участь у зборах трудового колективу юридичного факультету ТНЕУ .

Завідувача кафедри професора Фурмана А.В. обрано членом Вченої ради університету.


Університетська миля - 2018

Представники нашої кафедри у складі команди юридичного факультету вже вкотре узяли участь у наймасштабнішому спортивному заході ТНЕУ «Університетська миля», демонструючи єдність, мужність та патріотизм!


Наукові пікніки

27 травня в Тернополі відбулась Всеукраїнська акція «Scientific Fun – наукові пікніки в Україні». Вперше в ній взяли участь студентки кафедри психології та соціальної роботи. Вони представляли команду профорієнтаційного простору «StudyЯ» на чолі з Білінською Тетяною Мирославівною та Варнавських Катериною Миколаївною.
Ми щиро вдячні організаторам за те, що повірили в нас та дали можливість долучитись до цієї події. Дякуємо за цей безцінний досвід та неабияку підтримку.

Тетяна Виноградова (студентка 2-го курсу спеціальності «Психологія»).


Теорія – вища форма наукового знання

Відбулося відкрите заняття з вищевказаної тематики у групі СР-21, яку провела старший викладач, к.п.н. Крупник Зоряна Ігорівна. Пропонуємо фотозвіт заходу.


Наші студенти відвідали Польщу

У Польщі днями відбулися спортивні змагання та наукова конференція на тему «Спортивна молодь — запорука майбутнього України». Учасники одержали змогу побачити місто Стальова Воля та погуляти чудовими вулицями старовинної столиці Польщі Кракова, а також поринути у культуру країни-сусіда. У складі делегації ЮФ ТНЕУ були й студенти нашої кафери.

Наталія Гречин, староста групи СР-11


Майстер-клас для студентів кафедри

14 травня 2018 року студенти-психологи другого курсу відвідали майстер-клас шкільного психолога ТЗОШ №14 Олександри Степанівни Гриб на тему «Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».


Студенти кафедри відвідали Тернопільський навчально-реабілітаційний центр

17 травня 2018 року студенти Школи професійного розвитку «Акме» разом із доцентом кафедри психології та соціальної роботи Марією Богданівною Бригадир відвідали Тернопільський навчально-реабілітаційний центр. Молодь ознайомилася з особливостями функціонування закладу, специфікою роботи вихователів, соціального педагога, психолога у навчальному закладі такого типу, а також з радістю та теплом поспілкувалися з учнями центру.


НІХТО, КРІМ НАС!

На юридичному факультеті ТНЕУ стартувало інтерактивне ток-шоу «НІХТО, КРІМ НАС!» — унікальна можливість спробувати розібратися у важливих проблемах сьогодення та знайти спільні шляхи їх вирішення. Тема першого випуску «Інклюзивна освіта: право обирати!» У гострій дискусії зійшлися запрошені експерти — психологи, соціальні педагоги, батьки дітей з особливими потребами, вчителі закладів освіти м. Тернополя, та студенти ЮФ спеціальностей «Соціальна робота», «Психологія» та «Правознавство».


День вишиванки!

Всеукраїнський день вишиванки на юридичному факультеті ТНЕУ (17.05.2018 р.).
Ми — українці — шануємо свої традиції, цінуємо свою культуру!


Зустріч із начальником сектору психологічного забезпечення УКЗ УНП Михайлом Козюком

Нещодавно у рамках проекту «Візит професора-практика» з ініціативи доцента кафедри психології та соціальної роботи Надвиничної Тетяни Лонгінівни відбулася зустріч студентів юридичного факультету з начальником сектору психологічного забезпечення УКЗ Козюком Михайлом Стефановичем. Гість висвітлив питання про складання психологічного портрета поліцейського, регламенту психологічного добору кандидатів на службу, особливостей роботи психолога в поліції, участі у судово-психологічних експертизах, екстренної психологічної допомоги працівникам. Найбільший інтерес у слухачів викликала розповідь про психологічне пізнання себе та подальшого місця роботи як юриста чи психолога у сфері правоохоронних служб. Колектив щиро дякує Михайлу Стефановичу за цікаву та інформативну бесіду, і з нетерпінням чекає знову!


Лекція з охорони праці

3 травня 2018 року  в актовому залі Юридичного факультету ТНЕУ відбулась відкрита лекція для  студентів груп ПС-11 та СР-11 на тему «Охорона праці на виробництвах. Інспектування виробництв». Запрошеним лектором була начальник управління Держпраці в Тернопільській області Наталія Олександрівна Рус. Зустріч організував і виступив модератором доцент кафедри психології та соціальної роботи Рибін Віктор Петрович.


Нова перемога нашої студентки!

Студентка групи СР-41 Вікторія БАРИЛКО посіла друге місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Психологія», що відбулася на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського 28-29 квітня 2018 року. Науковий керівник — доцент Ревасевич І.С. Вітаємо із нагородою.


Подвійна перемога!

Студенти кафедри психології та соціальної роботи Володимир КАРИЙ та Аліна БРЕЩАЙКО (група СР-21) здобули перемогу (2-е місце і 2-е місце відповідно) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Соціальна робота», що відбувалася на базі Ужгородського національного університету 23-24 квітня 2018 року.
Дуже рідкісний випадок, коли обидва призових місця займають студенти із одного університету. Чекаємо на нові злети і чергові перемоги!


Ще одна спортивна перемога студента нашої кафедри

Колектив кафедри психології та соціалної роботи ТНЕУ щиро вітає студента групи СР-11 Рибака Олександра із зайнятим ІІІ місцем у ІІ Відкритій Універсіаді міста Тернополя серед вищих навчальних закладів з вільної боротьби у ваговій категорії 65 кг. У змаганнях прийняли участь понад 40 учасників із провідних ВНЗ Тернополя. Студенти боролись у 10 вагових категоріях в особистому та командному заліку.
Переможці та призери були нагороджені грамотами і медалями Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
За результатами змагань буде сформована збірна команда, котра представлятиме свій університет та область на Чемпіонаті України серед студентів.
Пишаємося здобутками нашого студента та бажаємо нових успіхів на спортивній ниві!


Толока у Вишнівці

Вишневецький палац – виняткова історична перлина і пам’ятка архітектури національного значення. Ця унікальна резиденція за архітектурною неповторністю важлива для України так само, як палац князів Радзивіллів у Білорусі, королівський Вавель у Польщі або Версаль у Франції. Така краса не може обійтися без гідної оправи. Тож, навколо фамільної резиденції розлогу тінь і тихий затишок для відвідувачів створюють 370 вікових дерев в обрамленні сосен і ялин, лісових буків та ясенів, каштанів, сріблястих тополь, дубів і кленів. Вишневецький парк – колиска спокою і затишку – навряд чи когось залишить байдужим.

Задля збереження належного вигляду культурної спадщини національного масштабу зовнішній вигляд палацово-паркового комплексу постійно намагаються підтримувати коштом меценатів та спонсорів.

Колектив юридичного факультету ніколи не залишався осторонь збереження та облагородження історико-архітектурних пам’яток. Тому 26 квітня 2018 року  78 студентів та 7 викладачів ЮФ ТНЕУ завзято відгукнулися на запрошення генерального директора Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолія Вікторовича Маціпури допомогти прибрати територію Вишневецького парку.

Щоб зробити довкілля чистішим, а простір довкола себе приємним і комфортним усі волонтери ЮФ дружно і завзято взялися за віники і граблі й облагородили місце локації. Активісти згрібали торішнє листя, траву, підмітали, збирали сміття. В результаті усе сяяло чистотою та ошатністю.

Також усі бажаючі змогли поєднати благородну корисну справу із приємним духовним та культурним збагаченням, а саме – відвідати овіяний легендами і славою палац, погуляти по тінистих доріжках чисто прибраних галявин.

Потрудилися всі на славу, і, як відомо, фізична праця пробуджує неабиякий апетит. Тож, інтенсивна трудова терапія на лоні природи завершилася неперевершеним імпровізованим барбекю від декана юридичного факультету Сергія Володимировича Банаха. Окрім того, що навели чистоту та затишок паркового комплексу, уся факультетська родина наповнилася позитивними емоціями, гарним настроєм та неймовірними відчуттями.

Приємно втомлені і безмежно задоволені студенти діляться своїми враженнями:

«Вчора із нашим рідним факультетом ми відправилися до Вишневецького замку з метою зробити його неймовірні краєвиди чистішими. Завзято попрацювавши, ми мали змогу роздивитися чарівну красу цього місця, побувати на екскурсії в палаці та збагатитися позитивними емоціями» (Настя Болюх – студентка гр. ПС-31)

«Було дуже весело і просто круто! Я щиро радий, що провів так продуктивно час із студентами та викладачами рідного факультету. Окрема вдячність нашому декану за такий неперевершений пікнік!» (Роман Ніколаєв – староста гр. ПР-23).

«Разом із сім’єю юридичного факультету я мала можливість побувати у Вишневецькому замку-палаці та допомогти у прибиранні території парку. Цей день був дуже хорошим та позитивним. Після дружнього прибирання  ми всі насолодилися смачним барбекю від декана ЮФ. А ще нас очікувала дуже весела фотосесія під несподіваним дощем. Це було незабутньо. Я дуже щаслива, що побувала там» (Іванка Коник – студентка гр. ПС-31).

«На мою думку, заходи, спрямовані на підтримання чистоти навколишнього середовища, надзвичайно важливі, адже ми самі будуємо планету, на якій живемо. Я був радий долучитися до ініціативи студентів та викладачів юридичного факультету ТНЕУ та допомогти облагородити паркову зону Вишневецького замку. Вірю, що такі заходи не тільки згуртовують студентів, але й приносять користь навколишньому середовищу» (Блессет Кaнтi-Бленксон – студент гр. ПРа-11).

Щасливі та благословенні на добрі справи і світлі помисли поверталися усі додому. Адже здавна вважається, що добра безкорисна праця допомагає людям очистити свої душі й духовно відродитися.


Фокус-групове дослідження

26 квітня 2018 року на замовлення Всеукраїнської Служби соціологічного моніторингу «Незалежний центр стратегічних досліджень» у ТНЕУ проведено фокус-групову дискусію на тему «Думки виборців про напрями і завдання діяльності Президента та інших політиків протягом останнього року перед черговими президентськими виборами». Участь у роботі фокус-групи прийняли викладачі та аспіранти кафедри психології та соціальної роботи. Модератором виступив доцент Гірняк Андрій Несторович.


Міжнародна конференція


На базі юридичного факультету ТНЕУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід»

Уже третій рік поспіль колектив юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету радо зустрічає колег, науковців та партнерів з різних куточків світу задля розширення і зміцнення наукової співпраці й авторитету ТНЕУ у міжнародному освітньому співтоваристві.

Оскільки важливим напрямком роботи університету є запровадження новітніх підходів до створення єдиного європейського наукового простору досліджень, освіти та інновацій, 20-21 квітня 2018 року на базі юридичного факультету відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Захід проводився під егідою Міністерства юстиції України, Асоціації українських правників, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (Польща), Пряшівського університету (Словаччина) за участі науковців з Польщі, Німеччини, Італії, Грузії, Словаччини та інших країн.

З вітальним словом до гостей звернувся ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий, побажавши усім конструктивного діалогу й ефективної співпраці. Також до вітальних слів долучилися декан юридичного факультету кандидат юридичних наук Сергій Володимирович Банах, спостерігач спеціальної місії ОБСЄ в Україні Джоржіо Зельковіч (Італія), начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Станіславович Кольцов, професор Київського університету права Національної академії наук України Петро Дмитрович Біленчук, професор Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ Ян Зімний (Польща), голова апеляційного суду Тернопільської області Богдан Ориславович Гірський, cтарший науковий співробітник Інституту Східноєвропейського права Тіна де Вріз (Німеччина), професор Батумського державного університету ім. Шота Руставелі Анзор Макхарадзе (Грузія).

Цьогоріч конференція проводилася у дещо новому форматі. До уваги учасників було представлено роботу у 8-ми платформах, на яких обговорювалися актуальні питання загальнотеоретичних та історико-правових основ державотворення, публічно-правових та приватно-правових засад захисту прав людини, досить дискутивним виявилося обговорення проблем протидії політичній корупції. Також науковці зосередили свою увагу на новітніх трендах та глобальних викликах у розвитку міжнародного права, організаційно-правових аспектах економічної безпеки, психологічних концентрах міжсуб’єктної взаємодії у соціально-правовому полі України та історико-культурному й правовому вимірах сучасного інформаційного суспільства. Окрім цього, активну участь у роботі конференції взяли адвокати Тернопільської області.

Надзвичайно актуальною, корисною та цікавою була дискусійна панель, присвячена Дню Землі у формі Модельованого засідання Youth Climat Summit G20 «THE EARTH IS ALL WE HAVE IN COMMON». Учасники мали змогу виступити та поспілкуватись із студентами й практиками, успішно імплементуючи принципи циркулярної економіки на локальному рівні.

Сподіваємося, що усі напрацювання науковців стануть новим поштовхом для подальшої плідної й ефективної діяльності, а організована науково-практична конференція на юридичному факультеті ТНЕУ буде підтвердженням тісної міжнародної співпраці, відкриваючи нові можливості до укладання перспективних угод, налагодження подальших науково-практичних зв’язків та зміцнення дружніх стосунків.

Представники нашої кафедри взяли активну участь у підготовці і проведенні цього велелюдного дійства.


Вручення дипломів магістрам

Відбулося урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам юридичного факультету ТНЕУ. Збаразький замок, де проходила церемонія, радо зустрів іноземних гостей, батьків, професорсько-викладацький колектив.

Дорогі випускники! Нехай ваші кроки будуть впевненими, мрії мають міцні крила, а серце залишається гарячим, бо ви – майбутнє нашої держави!


Ще один студентський здобуток!

Староста групи СР-31 Катерина ТЕСЛЮК посіла третє місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія», що відбувся на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського 20 квітня 2018 року. Вітаємо з нагородою.


Наш студент – видатний атлет!

Студент групи СР-11 Олександр РИБАК переміг у ІІ Відкритій Універсіаді міста Тернополя серед вищих навчальних закладів з вільної боротьби у ваговій категорії 70 кг. А також ІІІ місце у ваговій категорії 65кг. В змаганнях боролися понад 40 учасників із провідних ВНЗ Тернополя. Студенти боролись у 10 вагових категоріях в особистому та командному заліку.
Переможці та призери були нагороджені грамотами і медалями Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
За результатами змагань буде сформована збірна команда, котра буде представляти свій університет і область на Чемпіонаті України серед студентів.


Наш студент – призер студолімпіади із соціальної роботи!

Студент групи СР-31 СЕНДЕЦЬКИЙ Назарій Васильович посів друге місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота», що відбувалася на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (28-29 березня 2018 р., м. Київ). Підготував студента-переможця к.психол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи Гірняк Андрій Несторович.


Natus vincere 2018

21-22 березня дні тривав ІІ Відкритого Західноукраїнського інтелектуального турніру «Natus vincere» на кубок ректора ТНЕУ. Близько чотирьох сотень учасників одержали неповторний досвід просоціального самоствердження, інтерактивної участі у нових формах соціалізації, розширили полімотиваційне поле власного самотворення та здобули нових друзів. Відтак уже вдруге Інтелектуальний турнір «Natus vincere» стає справжньою оазою наукової думки та життєствердного духу на теренах Західної України.


Історія соціальної роботи. Підручник

У Київському видавництві ВЦ «Академія» вийшов друком підручник Анатолія Васильовича Фурмана та Марії Василівни Підгурської «Історія соціальної роботи».

 

Фурман А., Підгурська М.

Історія соціальної роботи : підручник / Анатолій Фурман, Марія Підгурська. — К. : ВЦ «Академія», 2018. — 160 с — (Серія «Альма-матер»).

 

ISBN 978-966-580-310-2 (серія)

ISBN 978-966-580-540-3

 

Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних прин­ципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життє­діяльності різних категорій населення.

 


Відбувся захист магістерських робіт

2-5 лютого 2018 року успішно відбувся захист магістерських робіт на кафедрі психології та соціальної роботи. Щиросердно вітаємо наших випускників із гідним завершенням не легкого але надзвичайно корисного для становлення молодого фахівця марафону на дистанцію у шість з половиною років. Нехай цей фініш стане для Вас новим стартом на шляху особистісного самовдосконалення та служіння людям.


Вручення сертифікатів Школи педмайстерності

5 лютого 2018 року ректор ТНЕУ професор А.І. Крисоватий вручив молодим викладачам університету сертифікати про підвищення кваліфікації у Школі педагогічної майстерності, яку проводили професор С.К. Шандрук, професор А.В. Фурман, професор О.Є. Фурман, доцент А.І. Гірняк та інші знані освітяни ТНЕУ. У тому числі сертифікати отримали викладачі нашої кафедри З.І. Крупник, С.М. Миколюк, Г.Я. Москаль.


"Психологія і суспільство" - у 20-ці кращих журналів України!

Журнал «Психологія і суспільтво» увійшов до числа 20 найкращих з більш як п’ятисот наукових періодичних видань України за індексом Гірша. Незмінним головним редактором цього фахового періодичного часопису є завідувач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, д.психол.н., професор Фурман Анатолій Васильович. Вітаємо з черговим досягненням!


Школа педагогічної майстерності ТНЕУ

У ТНЕУ відбулася Школа педагогічної майстерності . На відкритті цього заходу ректор Андрій Ігорович Крисоватий висловив свої міркування щодо впливу робототехніки, штучного інтелекту та машин із функцією самонавчання на загальний добробут суспільства. Слухачами Школи педмайстерності стали понад пів сотні молодих викладачів різних кафедр та факультетів. Авторські лекції та майстер-класи проводять досвідчені викладачі кафедри психології та соціальної роботи, серед яких д.психол.н., проф. А.В. Фурман, д.психол.н., проф. С.К. Шандрук, д.психол.н., проф. О.Є. Фурман, к.психол.н., доц. А.Н. Гірняк.


Благодійна акція «Подарунок від Миколая»

Викладачі кафедри Підгурська М.В. та Біскуп В.С.  ініціювали участь студентів кафедри психології та соціальної роботи у благодійні акції «Подарунок від Миколая», яка відбулась 20 січня 2017 року за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації та місцевого осередку «Спілки української молоді». Захід був спрямований на створення святкового настрою для 250 дітей Тернопільської області, серед яких також знаходились  діти з родин загиблих та поранених воїнів АТО


Телеканал ТВ-4 зняв сюжет про нашого студента

Справжні шедеври створює наш талановитий самородок, студент юридичного факультету ТНЕУ Кирило Богданюк з допомогою праски і воскових олівців. Не раз він дивував знайомих і поціновувачів своїми картинами. Здивував і цього разу кореспондентів тернопільського телеканалу ТВ-4.
https://www.youtube.com/watch?v=CsBofKQmxhM&feature=share


Кидай мишку – бери книжку!

Досить неординарно 16 листопада 2017 року відбулося підсумкове заняття з навчальної дисципліни «Теорія освітньої діяльності» у студентів 2 курсу спеціальностей «Психологія» і «Соціальна робота» юридичного факультету ТНЕУ (керівник курсу – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Ревасевич Ірина Степанівна).
Сьогодні, у час прискореного розвитку високих технологій, складається враження, що різноманітні гаджети, соціальні мережі та Інтернет витіснили книги із свідомості молодих людей на другий план. Студенти кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ успішно спростували цю тезу й довели, що сучасне покоління не лише багато читає, але здатне самостійно проектувати та створювати унікальні освітні інструменти.
Захід відбувся у нестандартній формі – презентації авторських інноваційних модульно-розвивальних міні-підручників. Теоретико-методологічним підґрунтям цієї студентської діяльності стала потужна концепція проектування навчально-книжкових комплексів модульно-розвивального спрямування, започаткована доктором психологічних наук, професором Фурманом Анатолієм Васильовичем та кандидатом психологічних наук, доцентом Гірняком Андрієм Несторовичем, які виступили експертами під час згаданого психомистецького дійства. Представлені на книжковій виставці міні-підручники мають композиційно складну й унікальну структуру; створені на основі принципів ментальності, модульності, розвитковості та духовності; передбачають значне розширення форм, методів і технік роботи з ними; забезпечують привласнення кожним учасником освітнього процесу наукових знань, пізнавальних вмінь, соціальних норм, життєвих цінностей і психодуховних смислів.
Враження від процесу створення і презентації міні-підручників у студентів були неймовірними.
Хасполатова Іраде, Вовк Марія, студентки групи ПС-21, співавтори міні-підручника «Темперамент – що це?»: «Ця подія стала незабутнім та надзвичайно корисним досвідом для нас. Написання міні-підручника – це тривалий процес, який вимагає багато зусиль. Для того, щоб тему розкрити повністю, потрібно було спочатку знайти потрібну інформацію, розділити її на чотири модулі відповідно до завдань, які висуває кожен з них. Важливим етапом було створення різноманітних схем та таблиць, оскільки вони відіграють одну з найголовніших ролей. Їх у нашому міні-підручнику є чимало, так як і різного типу зображень і фотографій, тому що вони доповнюють знайдену інформацію та допомагають краще її зрозуміти. Незважаючи на всі складнощі, ми дуже задоволені результатом і щасливі, що у нас тепер є власний міні-підручник».
Карий Володимир, Аліна Брещайко, студенти групи СР-21, співавтори міні-підручника «Психологія впливу»: «Спочатку ми були трохи вражені, нам здавалося, що це буде дуже важко і дуже довго. Потім, коли ми вже зрозуміли, як потрібно писати підручник, стало не так страшно. Декілька безсонних ночей, трохи інтелектуальних зусиль й креативу – і ми побачили, що у нас непогано виходить. Ми дуже задоволені результатом».
Виноградова Тетяна, студентка групи ПС-21, авторка міні-підручника «Психіка тварин в історіогенезі та філогенезі»: «Це було складним завданням, але водночас цікавим. Адже потрібно спочатку об’єктивно відібрати і впорядкувати інформацію для міні-підручника, а вже після цього створити вправи до кожного з модулів. Але поставлена перед нами освітня задача – це всього лиш ще один крок на шляху до омріяної професії. Тепер ми зможемо легше адаптуватись в неординарних ситуаціях, які чекають в майбутньому. Тому, хоч це і було складне завдання, я не можу сказати, що мені шкода витраченого часу. Саме такий досвід допоможе у професійній самореалізації».
Вовк Марта, Шевчук Алла, студентки групи СР-21, співавтори міні-підручника «Особливості розвитку гармонійної особистості»: «Коли ми почали читати книги і статті по темі особистості та розподіляти інформацію відповідно до чотирьох модулів (знань, умінь, норм і цінностей), то побачили, що матеріал в таблицях і схемах легше сприймається, а структурування за модулями дає змогу його краще засвоїти. Ми опрацювали величезну кількість інформації, яка знадобиться у житті та змогли проявити власну креативність».
Кондришин Христина, Трухан Віталій, студенти групи ПС-22, співавтори міні-підручника «Спілкування»: «Спочатку було повне нерозуміння того, як все має виглядати, з чого краще розпочинати і який матеріал використати. Головне, не боятися помилятись і переробляти, бо кінцевий результат того вартий. Ми осягнули найважливіше – приємно, коли твоя інтелектуальна праця є корисною для інших».
Барилко Марія, Струганик Діана, студентки групи СР-21, співавтори міні-підручника «Основні парадигми освіти в історії людства»: «Коли ми вперше почули, що на КПІЗ нам прийдеться готувати міні-підручник, чесно кажучи, це здавалося просто нереальним завданням. Актуальність вибору такої складної теми була зумовлена прийняттям нового закону про освіту, у якому велике значення приділяється формуванню компетентностей. Розвивальний міні-підручник – це наше перше маленьке досягнення у контексті безперервної освіти та реформування українського освітянського процесу».
Експерти належно оцінили старання студентів, відзначивши високий рівень їх інтелектуальної підготовки, логіку й критичність мислення, наполегливість й терплячість у досягненні поставленої мети, творчість, талант й креативність.


Відеолекція професора Анатолія Вихруща

Пропонуємо Вашій увазі відеолекцію Анатолія Володимировича Вихруща – доктора педагогічних наук, професора кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Див. тут.


Команда КВК "Методологія" на святкуванні Дня кафедри

Студенти спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» довели, що вони не тільки розумні та соціально відповідальні, а й креативні, веселі та кмітливі. На світлинах зафіксовано окремі сценки із виступу команди КВК «Методологія» на святкуванні Дня кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ.


Святкування Дня кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ та Дня працівника соціальної сфери України

Щира подяка студентам за створення теплої невимушеної атмосфери, дарування справжньої есетичної насолоди, переживання межових емоцій й досягнення резонансу духовних горизонтів кожного з присутніх у святковій залі ЮФ.

Вітальні слова з нагоди святкування Дня кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ та Дня працівника соціальної сфери України.
1.Нагородження колективу професорсько-викладацького складу кафедри психології та соціальної роботи грамотою ректора ТНЕУ, д.е.н., професора, Академіка Академії економічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Крисоватого Андрія Ігоровича.
2. Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), д.е.н., професора Монастирського Григорія Леонардовича.
3. Вітальне слово заступника декана юридичного факультету ТНЕУ, к.ю.н., доцента Сломи Валентини Миколаївни.
4. Вітальне слово директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Вадима Андрійовича Боярського.
5. Вітальне слово начальника Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяни Григорівни Глух.
6. Вітальне слово начальника відділу організації профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості Тетяни Мирославівни Білінської.
7. Вітальне слово провідного фахівця відділу організації профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості Варнавських Катерини Миколаївни.
8. Вітальне слово завідувача кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, д.психол.н., професора, академіка АН ВШ України Фурмана Анатолія Васильовича.

Проведено гагородження кращих студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» з нагоди святкування Дня кафедри та Дня працівника соціальної сфери України

У рамках святкування Дня кафедри психології та соціальної роботи студент групи СР-31 Кирило Богданюк показав присутнім свій талант у техніці енкаустики (малювання праскою і восковими олівцями). Створену картину студент подарував запрошеній на святкування начальниці Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяні Григорівні Глухю


Візит студентів Школи професійного розвитку «Акме» до Центру соціальної реабілітації для дітей інвалідів

23 жовтня студенти-учасники Школи професійного розвитку для майбутніх психологів та соціальних працівників «Акме», що функціонує на юридичному факультеті, з ініціативи доцента кафедри психології та соціальної роботи Марії Богданівни Бригадир, відвідали Центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів, де ознайомлювальну лекцію відвідувачам прочитала психолог, заступник директора центру Мушій Віта Григорівна.

Фахівець розповіла про спеціалізацію закладу, методи роботи із різними групами дітей. Особливо пізнавальним було знайомство із методикою італійського педагога, ученої і мислителя Марії Монтессорі. Педагогіка Монтессорі підкреслює і розвиває потенційні здібності дитини, використовуючи спеціально розроблені навчальні матеріали, та ретельно підготоване середовище, приділяючи велику увагу незалежності дитини та її індивідуальним потребам. Задача методу полягає у підготовці дитини до життя, а не до школи. Монтессорі-культура міцно побудована на незалежності мислення і дій та повазі до себе, однолітків, викладачів, дорослих і світу навколо. Вважається, що, маючи впевненість і повагу, дитина виросте в дорослого, який досягне великих здобутків.

Також студентів дуже вразила сенсорна кімната, тому що це інструмент для розширення світогляду дітей, їх пізнавального розвитку та зняття стресу і розслаблення.

Студенти про враження від почутого та побаченого: «Нам дуже сподобався цей заклад, специфіка його роботи, колектив, який здійснює колосальну роботу для того, щоб допомогти дітям, які цього потребують».


АКЦІЯ "Подаруй книжку"

На юридичному факультеті ТНЕУ стартувала акція «Подаруй книжку» для мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату.

 Долучайтесь до акції.

Акція триватиме до 8 грудня 2017 року. 

Прохання приносити книги на кафедру психології та соціальної роботи ЮФ (каб. 509, 512)


Відкрита лекція Зоряни Коротюк

25 жовтня 2017 р. для студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» проведена відкрита лекція з основ психологічного консультування. Спікер: завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО Коротюк Зоряна Михайлівна.


Андрій Гірняк на ТБ. Тема: "Пенсійне страхування в Україні"

Доцент кафедри психології та соціальної роботи Гірняк А.Н. у прямому ефірі ТТБ (аналітично-просвітницька передача «Що робити?»)
https://www.youtube.com/watch?v=WruR2YGwRLU


На кафедрі – родинний день

У суботу 28.11.2017 року на кафедрі психології та соціальної роботи ТНЕУ відбувся родинний день.


Наш студент - художник!

Талановиті люди серед нас, ми їх просто не помічаємо. А скільки тих, хто має талант але не розвиває його виправдовуючи це браком часу, небажанням. Але чи не обкрадаємо ми самі себе цим?! Насправді коли людина займається тим, що їй по душі, що вдається воно приносить задоволення, а творчість ще й неймовірний спокій для душі, дозволяє «відключитись» від зовнішнього світу і деякий час побути сам на сам із собою, це насправді так важливо для нашого емоційного стану.
Сьогодні наш одногрупник Кирило Богданюк показав нам свій талант у техніці енкаустика (малювання праскою і восковими олівцями) (сюжет про Кирила: https://m.youtube.com/watch?v=HwiNA4jqZBE) і довів, що найголовніше це бажання та інтерес щось творити, якого нам так часто бракує. За 5 років у нього понад 5 тисяч картин.
Павлюк Тетяна (група СР-31).


Методологічний семінар на тему «Теорія як об’єкт філософського методологування»

П’ятого жовтня 2017 року з нагоди відзначення 20-річчя юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету кафедрою психології та соціальної роботи спільно з НДІ методології та освітології було проведено методологічний семінар на тему «Теорія як об’єкт філософського методологування». Мета наукового заходу передбачала методологічне обґрунтування теорії як циклічно-вчинкової організації наукового знання на прикладах концепції професійного методологування і психологічної теорії особистості та системно-діяльнісної парадигматики її професіоналізму. Урочисте відкриття семінару розпочалося з вітального слова завідувача кафедри, професора Фурмана А.В., який охарактеризував сутність і принципи роботи методологічного семінару. Анатолій Васильович зазначив, що справжня методологія – це не стільки тексти, скільки жива миследіяльність, практичне мистецтво науково зорієнтованого філософування, котре схоже до ремесла, що передається тільки за наявності живого взірця – його конкретного носія. Він підкреслив, що кожен такий захід – це школа миследіяльності, а якщо вдається – то й мислевчинок. Очільник кафедри ініціював залучення присутніх до групової миследіяльності через дискусію та систему запитань і відповідей стосовно презентованої ним теми доповіді «Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи раціонального знання».
Проофесорсько-викладацький склад та студенти кафедри психології та соціальної роботи під час проведення методологічного семінару приймали вітання від почесних гостей:
— Панка Віталія Григоровича, директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктора психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України (м. Київ);
— Саннікової Ольги Павлівни, завідувачки кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктора психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного академіка НАПН України (м. Одеса);
— Саннікова Олександра Ілліча, професора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктора психологічних наук, професора (м. Одеса).
Перед початком роботи методологічного семінару Панок В.Г. привітав колектив кафедри з ювілеєм, подякував за багаторічну плідну співпрацю і вручив сертифікати про проходження піврічного стажування частині викладацького складу. Віталій Григорович присвятив свій виступ розкриттю теоретичних та практичних вимірів розвитку прикладної психології. Він зазначив, що практична психологія є специфічним видом професійної діяльності, основним змістом якої є розробка на основі наукової методології технологій, технік і методів психологічної практики, застосування психологічних механізмів впливу для корекції активності та розвитку особистості у контексті її життєвих обставин та життєвого шляху. Організаційною формою прикладної психології у тій чи іншій сфері суспільного життя є психологічна, соціальна або соціально-психологічна служба. Професор Панок В.Г. ознайомив присутніх з головними проблемами підготовки практичних психологів. Теоретична підготовка фахівців не є системною, спостерігається плутанина в понятійному апараті, нестійкість та розмитість теоретичних позицій. Методичний арсенал практичного психолога часто складають методики, побудовані на різних теоретичних засадах. Доповідач підсумував, що психологічна теоретична наука і психологічна практика у контексті підготовки практичних психологів складають нерозривну єдність, і єдність ця опосередковується прикладною психологією.
Саннікова Ольга Павлівна презентувала присутнім континуально-ієрархічну модель структури особистості, котра розглядається як макросистема, що складається з різнорівневих, взаємосяжних підсистем, що мають специфічні характеристики. Виділяють формально-динамічний, змістовно-особистісний і соціально-імперативний рівні цієї моделі. До першого рівня, що передує розвитку інших, відноситься сукупність усіх властивостей, що відбивають динаміку, перебіг, активність психічних явищ та індивідні властивості конституційного характеру. Другий рівень включає власне особистісні властивості: систему цінностей, спрямованість, потребо-мотиваційну сферу тощо. Третій рівень містить клас характеристик, спричинений включенням особистості в різноманітні суспільні, соціальні зв’язки й впливом реального соціального середовища, соціальних норм, культурних традицій. Запропонована структура особистості, констатувала дослідниця, дозволяє упорядкувати множину властивостей особистості, у тому числі й професійно важливих, що відповідають вимогам діяльності, розглянути їх у рамках цілісної системи та визначити підходи до дослідження індивідуального становлення особистості.
Досить цікавою була доповідь Саннікова Олександра Ілліча на тему «Системно-діяльнісна парадигма професіоналізму особистості». Він зазначив, що особистість змушена постійно розвиватися і змінюватися для того, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці. Необхідність набуття нових знань та навичок спричинена зміною професійної структури суспільства. У ситуації зміни професії фахівець стикається з труднощами, що пов’язані зі зміною вимог нової спеціальності до його особистості. За цих умов все більш важливими стають трансформаційні процеси, що пов’язані з розвитком особистості професіонала, зокрема активна спрямованість на засвоєння нових знань, навичок, умінь задля надання ефективних рішень, адекватних вимогам та умовам професійної самореалізації.
Викладачі та студенти кафедри психології та соціальної роботи ЮФ ТНЕУ висловили подяку почесним гостям за пізнавальний методологічний семінар, активні теоретичні дискусії, цікаво організовану живу практику методологування.


Акме

На базі юридичного факультету ТНЕУ відбулося відкриття кабінету практичної психології для учасників Школи професійного розвитку — майбутніх психологів та соціальних працівників — «Акме»


Хода за свободу

18 жовтня 2017 року фахівці із соціальної роботи Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із студентами юридичного факультету спеціальності «Соціальна робота» Тернопільського національного економічного університету взяли участь в інформаційно — просвітницькій акції під назвою «Walk for Freedom» «Хода за свободу», яка була приурочена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми.
Акція відбулася за сприяння Міжнародної громадської організації «Кампанія А21» за участі відділу сім’ї та молоді обласної державної адміністрації, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників обласного та міськрайонного центрів зайнятості, працівників відділу по боротьбі зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівників відділу управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, громадських організацій та студентів вищих навчальних закладів.
Під час проведення акції було організовано роздачу інформаційних матеріалів.Переможці фотоконкурсу

Вітаємо студентів спеціальності «Соціальна робота» (група СР-41), які посіли 1-е і 2-е місця на загальноуніверситетському фотоконкурсі «Мелодія літа» !!!

Четвертого жовтня 2017 року на сцені ТНЕУ було вручено нагороди учасникам фотоконкурсу «Мелодія літа».
Диплом I cтупеня та цінні подарунки отримали студенти юридичного факультету Джус Софія та Бойко Назарій (група СР-41). Диплом II cтупеня та цінний подарунок отримала студентка юридичного факультету Гладенька Наталія (група СР-41). Диплом III ступеня та цінний подарунок отримала студентка факультету економіки та управління Ляхович Ілона (група ЕЕП-21).
Організатори запрошують студентів взяти участь у наступному фотоконкурсі «Палітра осені».


Презентація журналу "Психологія і суспільство" у Києві

14 вересня в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, у приміщенні читального залу документів іноземними мовами, відбулася презентація єдиного в Україні фундаментального наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство». Презентація проходила в рамках XVIII міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні, що проходить під гаслом: «Реабілітаційна Україна для життя, здоров’я і безпеки в Європі».

Головував на презентації доктор психологічних наук, професор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної програми «Освіта дорослих України», що діє у нас в країні за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО, Сергій Іванович Болтівець. Він виступив зі вступним словом, у якому розповів про діяльність організації та представив учасників засідання.

З презентацією журналу «Психологія і суспільство» виступив його засновник і незмінний упродовж 18-ти років головний редактор професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» Анатолій Васильович Фурман. Промовець акцентував увагу присутніх на цілях і надзавданні діючого інтелектуального заходу, котрий покликаний, на його переконання, не продукувати рецептурні рішення чи когось повчати, як потрібно сьогодні, фактично за вкрай несприятливих для сталого розвитку науки й культури умов, здійснювати добротне періодичне видання у царині гуманітаристики, а й практикувати ефективну інтелектуальну роботу з довершеним психологічним знанням та новітніми методологічними засобами його добування. А це вимагає, з одного боку, виходу дослідницької думки за рамки завжди обмеженої поінформованості, з іншого – філігранного володіння смислоритмікою рідної української мови. Адже насправді не той володіє світом, хто має інформацію, а той, ким оволоділа мова, ця непідробна візитівка вичерпно достовірного знання. У будь-якому разі, підкреслив Анатолій Фурман, за неповне двадцятиліття філософія журналу повністю виправдала себе: чотириста постійних дописувачів через мережу «Укрпошта» і соціогуманітарний статус елітного періодичного видання, з якого справді можна почерпнути новітні гуманітарні знання і технології, психологічні методи і практики.

Змістовними і цікавими були виступи членів редакційної ради журналу академіка НАПН України, доктора філологічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Тараса Шевченка Юрія Борисовича Кузнецова, відомого політика, журналіста й талановитого психолога-аналітика Віктора Федоровича Рибаченка.

Перед присутніми виступили також професор кафедри романської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка доктор філологічних наук Лариса Зязюн, яка розповіла про формування психологічної безпеки особистості в умовах агресивного суспільства та ведення гібридної війни. Про концептуальні засади інституційної підтримки діяльності громадських об’єднань у здійсненні молодіжних проектів говорив професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління  у сфері цивільного захисту, кандидат психологічних наук, доцент Сергій Миронець.

Серед поважних гостей присутніми були професор кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, доктор медичних наук Олексій Гончар, доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, кандидат медичних наук Людмила Уралова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Олег Хайрулін та ін.

Завідувачка читального залу документів іноземними мовами розповіла присутнім про бібліотеку, систему її фондів і послуги. Більша частина присутніх записалися до бібліотеки і стали її користувачами.

На завершення організатори заходу передали у дар бібліотеці книги та кілька річних комплектів журналів «Психологія і суспільство», зокрема і №2 за 2017 рік, котрий присвячений пам’яті видатного українського психолога, педагога і автора психологічної теорії задач, концепції гуманізації освіти, раціогуманістичного підходу в методології людинознавства Георгія Олексійовича Балла,  і додатку до журналу – методологічного альманаху «Вітакультурний млин». Окрім наукової і громадської діяльності, С.І. Болтівець активно займається також практичною психологією. На знак поваги і дружби, він подарував бібліотеці кілька художніх виробів своїх вихованців.


Перше лекційне заняття для студентів першого курсу спеціальності психологія та соціальна робота провів Андрій Петрович Шкула – випускник кафедри соціальної роботи 2010 року, депутат Тернопільської міської ради, голова земельної комісії, заступник голови громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля», кореспондент Медіа Корпорації RIA, разом із завідувачем кафедри професором  А. В. Фурманом та доцентом М. Б. Бригадир


Кафедра психології та соціальної роботи ТНЕУ вітає усіх першокурсників із здобуттям нового високого статусу — студент! Велика родина юридичного факультету поповнилась півсотнею майбутніх психологів і соціальних працівників, які виявили бажання здобувати освіту у стінах найбільшого і найпрестижнішого факультету нашого університету!!!


З 9 по 13 липня 2017 року викладачі кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Фурман Оксана Євстахіївна та Гірняк Андрій Несторович відвідали тренінг-семінар «Психологія благополуччя», що відбувся на базі Мукачевського державного університету у рамках проведення Літньої Психологічною Школи. Остання організована кафедрою соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під науковим керівництвом професора Швалба Юрія Михайловича.
На Школу приїхали психологи і соціальні працівники з усіх регіонів України, від Харкова і Маріуполя на сході до Тернополя і Мукачево на заході. У підсумку зазначений семінар виявився навіть міжнародним, оскільки до учасників приєдналися психологи з Білорусі та Ізраїлю.


Школа молодого соціолога

Четвертий день роботи школи молодого соціолога розпочався колоритною екскурсією у Збаразький замок, де учасники мали нагоду ознайомитися із культурно-історичною спадщиною нашого регіону.

Відпочивши від кількаденної змістово насиченої інтелектуальної роботи, молоді слухачі школи з особливою увагою та інтересом сприйняли майстер-клас кандидата соціологічних наук, незалежного дослідника Юлії Валеріївни Середи на тему «Використання R для аналізу соціологічних даних».

Власне поєднання у процесі соціалізації образно-емоційної та раціонально-логічної складових дає змогу не лише формувати висококваліфікованого майбутнього фахівця, а й сприяти гармонійному розвитку непересічної особистості та соціально відповідального громадянина-патріота своєї Батьківщини.


Школа молодого соціолога.

24.05.17 р. у ТНЕУ відбувся черговий цікавий етап школи молодого соціолога, котра проводиться представниками Соціологічної асоціації України.

Слухачі з різних регіонів нашої країни мали змогу відвідати авторські майстер-класи провідних вітчизняних соціологів: 1) декана соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олени Сергіївни Мурадян (тема «Методи гендерних досліджень»); 2) завідувачки кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педаогічного університету ім. Івана Франка Світлани Андріївни Щудло (тема «Методологія та методи міжнародних порівняльних освітніх досліджень»); 3) завідувачки відділу моніторингу соціально-економічних трансформацій ДЦ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Ольги Миколаївни Балакірєвої (тема «Методи дослідження важкодоступного населення»); 4) завідувача кафери психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету Анатолія Васильовича Фурмана (тема «Методологічний профіль наукової школи четвертого покоління»).

Слухачі школи опановували особливості та професійні тонкощі організації і проведення різних типів соціологічних досліджень, а також одержали безцінний досвід групової мислекомунікації, наукового дискурсу та високоінтелектуальної полеміки.


Школа молодого соціолога

23 травня 2017 р. у рамках проведення школи молодого соціолога, що відбувається під патронатом Соціологічної асоціації України, слухачі мали чудову нагоду збагатити свій професіоналізм під час відвідання двох майстер-класів, що проходили у центральному залі бібліотеки ТНЕУ.

Присутні ознайомилися із цікавими науковими напрацюваннями двох видатних соціологів України, а саме:

— доктора соціологічних наук, професора, віце-президента Соціологічної асоціації України, завідувачки кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України Сокурянської Людмили Георгіївни (тема доповіді «Ціннісні орієнтації у соціологічному вимірі»);

— доктора соціологічних наук, професора, професора кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України Хижняк Лариси Михайлівни (тема доповіді «Методи дослідження бідності»).
Попереду у слухачів школи молодого соціолога ще три незабутніх дні набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок у форматі неординарних майстер-класів і продуктивних дискусій.


Школа молодого соціолога

22 квітня 2017 р. у стінах Тернопільського національного економічного університету відбулося урочисте відкриття школи молодого соціолога. Зазначений захід проходить під егідою Соціологічної асоціації України (САУ).

З вітальним словом до учасників зазначеного науково-освітнього зібрання звернулися перший проректор ТНЕУ Микола Іванович Шинкарик, Президент САУ Віль Савбанович Бакіров, віце-президент САУ Людмила Георгіївна Сокурянська та голова Тернопільського обласного відділення САУ Анатолій Васильович Фурман.

Впродовж першого дня слухачі відвідали три майстер-класи видатних вітчизняних науковців, а саме:

— академіка НАН України, ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президента САУ Віля Савбановича Бакірова «Особливості дослідження соціальних нерівностей методом фокусованого інтерв’ю»;

— члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Володимира Борисовича Євтуха «Техніки етносоціологічних досліджень»;

— доктора філософських наук, професора, заступника директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України Євгена Івановича Головахи «Порівняльний метод у міжнародних соціологічних дослідженнях».

Наукова дискусія продовжилася у студії аналітично-пізнавальної телевізійної передачі «Що робити?» Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії. А завершився перший день роботи школи молодого соціолога за дружньою вечерею, що об’єднала гостей та організаторів цього захоплюючого дійства за «круглим столом».


Школа молодого соціолога

У рамках проведення на базі кафедри психології та соціальної роботи Всеукраїнської школи молодого соціолога до ТНЕУ завітав академік НАН України, ректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Президент Соціологічної асоціації України Віль Савбанович Бакіров. Ректори обмінялися досвідом реалізації міжнародних проектів і навчання іноземних студентів, а також обговорили перспективні напрями співпраці між науковцями вищих навчальних закладів.


Всесвіт дає тобі всі можливості, щоб твої мрії здійснились


19 травня 2017 року студенти спеціальності «Психологія» (ПС-11), підтримуючи добру традицію Школи професійного розвитку юридичного факультету ТНЕУ «Акме», в рамках вивчення навчальної дисципліни «Прикладна психологія» (керівник курсу – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Ревасевич Ірина Степанівна) взяли участь у виїзному практичному занятті на тему: «Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти», що відбулося у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Головань Тетяна Юріївна охарактеризувала важливість й актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі. Шкільний психолог має справу з внутрішнім світом дитини, тому його покликання – захищати інтереси школяра, сприяти розвитку його особистості. «Всесвіт дає тобі всі можливості, щоб твої мрії здійснились» – саме цей вислів відомого бразильського письменника Пауло Коельйо найповніше відображає психологічну спрямованість взаємодії учителів та учнів їхнього освітнього закладу.

Упродовж практичного заняття студенти мали нагоду поспілкуватися із головою психологічної студії «АРТ ХАТА», заступником голови тернопільського осередку «УСП», практикуючим консультантом у напрямку позитивної психотерапії, практичним психологом, вчителем психології та керівником психологічного гуртка Тернопільської ЗОШ № 24 Кітчак Тетяною Олегівною, яка поінформувала їх про особливості майбутньої професії. Вона зазначила, що складність оволодіння спеціальністю практичного психолога полягає в тому, що крім набуття знань, практичних навичок та вмінь, за час навчання необхідно здійснити величезну роботу зі становлення власної особистості, оволодіти багатьма соціальними і життєвими компетенціями. Основними видами діяльності шкільного психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та психокорекція. Тетяна Олегівна відмітила, що успішність вирішення важливих проблем навчально-виховного процесу, пов’язаних із недисциплінованістю, важковиховуваністю, неуспішністю, невстиганням, дезадаптацією учнів, залежить від єдності зусиль 5-ох сторін: вчитель, учень, психолог, соціальний педагог, батьки.
Практика показує, що відсутність взаємодії, узгодженості думки однієї із сторін утруднює розв’язання проблеми або ж з часом загострює її.

Практичне заняття, проведене арт-терапевтом Кітчак Тетяною Олегівною, було для студентів групи ПС-11 надзвичайно пізнавальним, емоційно-насиченим й практико зорієнтованим. Вони уважно й зосереджено слухали доповідь, долучалися до дискусії та виявили неабияку зацікавленість даною проблематикою.


Школа молодого соціолога "Методи збору та аналізу соціологічних даних" 22-26 травня 2017 року

Соціологічна асоціація України разом з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та Тернопільським національним економічним університетом 22 – 26 травня  2017 року на базі Тернопільського національного економічного університету проводять Школу молодого соціолога «Методи збору та аналізу соціологічних даних». 

Програма Школи передбачає проведення майстер-класів провідних соціологів України; лекцій-дискусій; консультацій і презентацій конкурсних робіт слухачів Школи.

 Щиро вітаємо студента Тернопільського національного економічного університету Бережного Володимира Григоровича, який зайняв ІІ місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Психологія». Олімпіада відбувалася на базі Півенноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м.Одеса).

Висловлюємо подяку д.психол.н., професору кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Фурман Оксані Євстахіївні за ґрунтовну підготовку студента!


Вітаємо студентку 4-го курсу спеціальності «Соціальна робота» ( група СР-41) Катеринюк Христину із завойованим ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 рр. з навчальної дисципліни «Соціальна робота», яка відбулася у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Висловлюємо подяку к.психол. н, доценту кафедри психології та соціальної роботи Бригадир Марії Богданівні  за ґрунтовну підготовку студентки та якісне керівництво науковою роботою.


Кафедра психології та соціальної роботи щиро вітає студентку 4-го курсу спеціальності «Соціальна робота» Шемберко Сніжану з одержанням диплома І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна допомога», що відбувалася на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м.Київ)

 


Щиро вітаємо студента 4-го курсу спеціальності «Соціальна робота» Івана Чорнобая із ІІІ місцем у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогіка та вікова психологія», що відбувся 17 березня 2017 року в м. Одеса.

Висловлюємо подяку д.психол.н, професору кафедри психології та соціальної роботи Шандруку Сергію Костянтиновичу  за ґрунтовну підготовку студента та якісне керівництво науковою роботою.