Про кафедру


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

       Кафедра психології та соціальної роботи здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Психологія” (спеціалізація – економічна і соціальна психологія).

        ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

      Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці”. Впродовж 1992-1998 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий. У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа”, «Освіта і управління”, «Психологічний журнал”, «Соціальні технології”, голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство”, відомий науковець і методолог, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, автор 400 наукових праць.

        З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи.

Сьогодні на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 16 осіб, з них – 1 доктор психологічних наук, професор, 2 професори, кандидати психологічних наук, 11 доцентів, кандидатів наук (з них: 7 – психологічних, 2 – філософських, 2 – економічних), 1 доцент, 2 викладачів. Викладачі кафедри постійно освоюють нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

      Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, завідувач кафедри проф. Фурман А.В. та його заступник доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь у ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному державному телебаченні (ТТБ).

       Відомими випускниками кафедри є мер міста Яремче і голова Івано-Франківської ОДА Палійчук Микола та учасник АТО Віктор Семчук, який героїчно загинув наприкінці червня 2014 року на Сході України.

         У 2014 році кафедрою проведено акредитацію магістрів за спеціальністю «Соціальне забезпечення”.

         Випускники кафедри психології та соціальної роботи за цією спеціальністю працюватимуть на посадах:

• менеджера у соціальній сфері;

• головного державного соціального інспектора;

• начальника відділу соціального розвитку;

• менеджера у сфері пенсійного страхування;

• начальника державної інспекції;

• головного державного соціального інспектора;

• керівника головного управління;

• начальника відділу соціального розвитку;

• директора центру професійної орієнтації молоді;

• менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності.

        Випускники кафедри за напрямом підготовки «Психологія”, одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах.

Після закінчення навчання випускники-психологи зможуть займати посади у:

• відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій;

• службах зайнятості;

• центрах профорієнтації;

• сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та PR;

• державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;

• соціальних організаціях;

• на лінії телефону довіри;

• Міністерстві з надзвичайних ситуацій;

• органах державної влади та управління;

• закладах, де займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою;

• освітніх закладах.

         Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психологічною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із лабораторією психологічної служби університету. Лабораторія психологічної служби є базою для проведення експериментальних досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, для підготовки та реалізації соціальних проектів. Очолює роботу лабораторії кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Надвинична Тетяна Лонгінівна.

 


Професорсько-викладацький склад

ФУРМАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

-Анатолій Васильович Фурман, відомий науковець, психолог, методолог, журналіст, громадський діяч. Народився 6 лютого1957 року на Черкащині. Доктор психологічних наук (1994), кандидат педагогічних наук (1984), професор (1998), академік АН вищої школи України (2002), візитний професор Саскачеванського університету (Канада, 1997), член Національної спілки журналістів України (2001), головний редактор журналу "Психологія і суспільство” (з 2000), член ДАК України з гуманітарних та соціальних наук (з 2010 р.), голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України (з 2011 р.), голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (з 2014 р.).

Провідні теми наукової творчості: психологічна теорія навчальних проблемних ситуацій, експериментальна модель шкільної соціально-психологічної служби, психодіагностика інтелекту та особистості, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна оргтехнологія модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психокультура української ментальності, система професійного методологування, онтологія гри, циклічно-вчинковий підхід.

Професором Фурманом А.В. уперше обґрунтована освітня діяльність як складна теоретична система, що пояснює дію основних механізмів культурної з’яви людини як суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума під час проживання кожним учасником інноваційного навчання повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу – занурення і вивільнення, а також розкриває принципи і закономірності групового та індивідуального творення соціально-культурно-психологічного змісту кращого етнонаціонального досвіду (корисні предмети і наукові знання, добрі взаємостосунки і норми-правила, духовні продукти та особистісні вартості тощо). Водночас ця діяльність є предметом не лише теоретичного осмислення, а й наукового проектування, соціально-психологічного генезису на рівні життєдіяльності школи як соціокультурної організації та інституту духовного виробництва суспільства.

Публікації:

 1. Фурман А.В. Volodymyr Romenets as the Archytect of the methodology of humanitarian cognition / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – №2. – С. 10-25.
 2. Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 3. Фурман А.В. Чебикін Олексій. Структура, зміст та особливості емоційної регуляції школярів //Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 97-109 (переклад)
 4. Фурман А.В. Бердяєв Микола. Проблема етичного пізнання//Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 16-28 (переклад)
 5. Фурман А.В. Психодіагностична компетентність соціального працівника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Анна Володимирівна Дубно. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 102 с
 6. Фурман А.В. Інноваційна освітня діяльність та її комплексна експертиза. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 184 с.
 7. Фурман А.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 8. Фурман А.В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії // Психологія і суспільство. – 2018. – №1-2. – С. 5–26.
E-mail: a.furman@tneu.edu.ua

ФУРМАН ОКСАНА ЄВСТАХІЇВНА

доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Народилася 11 серпня 1972 року в м. Тернополі. Громадянка України.

Освіта – вища. У 1994 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальностями «Педагогіка і методика початкового навчання, образотворче мистецтво та психологія».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у серпні 1994 року на посаді вчителя української мови у Тернопільській середній загальноосвітній школі №9, де працювала два роки (з серпня 1994 по жовтень 1996 року). Із 1 листопада 1996 року підвищувала свій професійний та науковий рівень у стаціонарній аспірантурі Державної академії керівних кадрів освіти (м. Київ). Дисертацію на тему «Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного дослідження» за спеціальністю 19.00.05 – «Соціальна психологія» успішно захистила 6 жовтня 1999 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.16 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 15 березня 2000 року присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – «Соціальна психологія» (диплом ДК №006393). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Соціальна психологія» було присвоєно рішенням Вищої атестаційної комісії України 11 червня 2003 року (атестат старшого наукового співробітника АС №003081).  22 грудня 2006 року присвоєне вчене звання доцента кафедри соціальної роботи (атестат доцента 02 ДЦ №014721). 25 грудня 2015 року успішно захистила докторську дисертаційну роботу на тему «Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу» у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса). Диплом доктора наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 лютого 2016 року. Присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» (диплом ДД №005286). У 2017 році присвоєно вчене звання професора.

За час науково-педагогічної роботи опублікувала понад сотню наукових та навчально-методичних праць, у тому числі чотири одноосібні монографії, 39 статей у фахових виданнях України, з них – вісім, що включені до міжнародних наукометричних баз; дві публікації, що включені до баз Web of Science, дев’ять навчально-методичних праць, з яких один посібник із грифом МОН України, дві одноосібні авторські лекції, 29 публікацій за матеріалами науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів.

Коло наукових інтересів: соціальна психологія, психологія Я-концепції, психологія впливу, організаційна психологія.

Життєве кредо: «Проявляй милосердя», «Працюй із Любов’ю», «Працюй так, щоб було корисно і потрібно для Бога і людей», «Рухайся завжди вперед до мети із Вірою і Надією»

Публікації:

 1. Фурман О. Модель структурно-функциональной организации Я-концепции человека / Оксана Фурман // Проблемы педагогики и психологии : [науч. период. изд. межвуз. консорциума / гл. ред. Наира Акопян]. – Ереван : Армянский ГПУ, 2015. – №2. – С. 106–115.
 2. Furman O. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 143–148.
 3. Фурман О.Є. Соціальна відповідальність як компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання //Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8). – С. 103-114. (у співавторсві з Язлюк Б. О.)
 4. Фурман О.Є. Зміст та особливо сті розвитку полімотиваційної сфери соціального працівника. Наукові праці молодих учених // Психологія і суспільство: спецвипуск; 2016р. – Т.ІІ. – С. 152–157.
 5. Фурман О.Є. Простір і час у психологічному дискурсі // Психологія і суспільство. – 2017. – №1. – С. 79–132.
 6. Фурман О.Є. Accounting information positioning of agrarian business socio-economic strategy // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9). – С. 72-79
 7. Фурман О.Є. Я-концепція як предмет багато¬аспектного теоретизування // Психологія і суспільство. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – № 1-2. – С. 38–67.
E-mail: prfurman@yandex.ua

ШАНДРУК СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Шандрук Сергій Костянтинович 1968 року народження, українець, освіта вища. У 1992 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка філологічний факультет, спеціальність «російська мова та література, світова література», в 1993 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки спеціальний факультет, спеціальність «практична психологія в системі народної освіти».

Кандидат психологічних наук з 1995 року. Дисертацію захищено 21 червня 1995 року у спеціалізованій вченій раді К 113.01.02 Українського державного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти України, отримано диплом КН № 008186.

Доктор психологічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 22 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД № 005700.

Вчене звання доцента кафедри соціальної роботи присвоєно у 2013 році. Отримано атестат 12ДЦ № 034038.

Призначений на посаду професора кафедри психології та соціальної роботи з 01 листопада 2014 року (наказ від 29 жовтня 2014 року № 304-к/тр).

У травні 2017 року присвоєно звання професора.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 13 років 5 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі – 5 років 6 місяців.

 

Коло наукових інтересів: психологія творчості і креативності, соціальне консультування, організація соціологічних досліджень

Публікації:

 1. Шандрук С.К. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 2. Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / С. К. Шандрук. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 357 с.
 3. Шандрук С.К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] С. К. Шандрук // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Т 1, № 9. – Режим доступу : http://psytir.org. ua/index.php/technology_intellect_develop/article/ view/181.
 4. Шандрук С.К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій агропромислових підприємств / Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 4 (8). – С. 247-252. (Web of Science)
 5. Shandruk S. K. The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalizm // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – № 1. – С. 139-144.
 6. Shandruk S. K. Psychological analysis of professional-creative competences of future social workers // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2017. – N 2 (11). – P. 131-141
 7. Шандрук С. К. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – 226 с.
E-mail: s.shandruk@tneu.edu.ua

ВИХРУЩ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

У 1977 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця з додатковою спеціальністю фізика». Кандидатська дисертація захищена в 1984 р. Докторська дисертація      "Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико - педагогічний аналіз та перспективи)" за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки захищена в 1994 р. Вчене звання професора присвоєно 14 квітня 2011 року. У 2015 році присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України ". У 2015 р. Національна Академія Педагогічних Наук України нагородила  А.В. Вихруща почесним знаком "К.Д. Ушинський ". Член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. У науковій школі А.В. Вихруща успішно захищено 39 кандидатських і 3 докторських дисертації. У даний час затверджено ще три теми докторських дисертацій. Працював зав. кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного університету, проректором з наукової роботи, ректором Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, проректором з виховної роботи ТНЕУ. У 2005 - 2007 рр. - заступник голови Тернопільської ОДА з гуманітарних питань. Запрошувався для читання лекційних курсів у вищі навчальні заклади Польщі (Жешув, Люблін, Ярослав). Наукова співпраця з польськими колегами продовжується і в даний час. Автор двох нових напрямів у педагогіці: педагогічна персонологія і філософія дидактики. Під керівництвом А.В. Вихруща колектив кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ працює над колективною темою "Закономірності розвитку особистості". Автор поетичних збірок: «Розмова з батьком», «Квіти для мами», «Медитація».

Публікації:

 1. System pedagogiczny Jana Pawla II: podstawy realizacyi i suksesu – В кs. Semper in altum/ Zawsze wzwyż . - Stalowa - Wola. 2010.– S. 657 – 666.
 2. The pedagogika personology as a challenge of the XX1 century / European ideas in the works of famous educationalist. Internatiolization, globalization. And their impact on education. Editor R. Kucha, H. Cudak. – Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Kilińskiego, 2013. – S. 323 – 336.
 3. Якість університетської освіти в умовах глобалізації. В кн. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії та практики: колективна монографія. За ред. В. Брича, А. Вихруща. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 87 - 105.
 4. Scientific school of Johann Friedrich Herbart as a factor of European integration. Educationalists versus Politicians - who should integrate Europe for wellbeing of all inhabitants. - Educationalists versus Politicians - who should integrate Europe for wellbeing of all inhabitants.Społeczna Akademia Nauk: Studia i Monografie/ - Łódź - Warszawa, 2017. - S. 215 - 234.
 5. Криза як етап розвитку педагогічної науки. В кн.. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3 – х т. Т. 1. Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін: зб. наук. пр./ за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 29 – 34.
 6. Poezja w procesie rozwoju twórczych zdolności studentów //Kwartalnik Edukacyjny/ - 2017, № 1 (88). - S. 56 - 61. ( Polska )
 7. Anatolii Vykhrusch | Pedagogical Culture of Personality // Dyskursy o kulturze Discourses on Culture. - Łódź, 2015. - nr. 3. - S. 47 - 59.

ГІРНЯК АНДРІЙ НЕСТОРОВИЧ

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник завідувача кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Гірняк Андрій Несторович народився 8 січня 1978 року, українець, освіта вища. У 1996 році з відзнакою закінчив середнє професійно-технічне училище № 10 м. Тернополя та здобув кваліфікацію різьбяра по дереву V-го розряду (Диплом ДД № 001984). У 2001 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (інженерно-педагогічний факультет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва”. По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377235). З листопада 2001 року по листопад 2005 року навчався в аспірантурі (без відриву від виробництва) Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільському державному економічному університеті. Науково-педагогічну діяльність розпочав з вересня 2003 року на посаді викладача кафедри соціальної роботи ТНЕУ. У березні 2007 року захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Тема дослідження «Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої ЗОШ». На підставі рішення президії ВАК України від 14.06.2007 року видано диплом кандидата психологічних наук (ДК № 041303). З листопада 2007 року прийнятий на посаду доцента кафедри психології Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта); ВНЗ IV-го рівня акредитації. З вересня 2008 року до вересня 2009 року обіймав посаду заступника декана факультету педагогіки та психології РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) з навчально-виховної роботи. У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри психології (12ДЦ № 020781). У березні 2011 року рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно вчене звання доктора філософії, Ph.D. (Supplement to diploma ДК № 041303). З 15.09.2015 по 15.04.2016 року розробник і провідний виконавець (за сумісництвом) грантового проекту «Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області». Грант фінансувався Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту «Справедливе правосуддя» (договір № FAIR-STA-IHC-62). З вересня 2009 року і по сьогодні працюю на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ. З серпня 2010 року і по сьогодні заступник головного редактора журналу „Психологія і суспільство”, що входить до переліку фахових видань України у галузі психології. З вересня 2012 року дійсний член Соціологічної асоціації України (членський квиток № 1057). З  2014 року перший заступник Голови Правління Громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (посвідчення № 2). Коло наукових інтересів: психологічна герменевтика, психосемантика, психолінгвістика, психодидактика, педагогічна та вікова психологія, соціологія. Життєве кредо: “Почніть дякувати Богові за те, що у вас є, і Він дасть вам те, чого вам не вистачає”.

Публікації:

 1. Гірняк А.Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць / наук. ред. Стасюк В. В. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 2. Гірняк А.Н. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / А. Н. Гірняк, Г. С. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 3. Гірняк А.Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Наукові праці молодих учених // Психологія і суспільство. – Спецвипуск. – 2014. – Т.2. – С. 69-84.
E-mail: a.hirniak@tneu.edu.ua

КОВАЛЬ ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ

Коваль Оксана Євгеніївна,народилася 26 липня 1975 року, українка, освіта вища. У 1997 році закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія» та в 2004 році отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. 12 жовтня 2011 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання у Спеціалізованій вченій раді Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 квітня 2015 року рішенням Атестаційної Колегії присвоєне вчене звання доцента (протокол № 2/02-Д).

Науково-педагогічну діяльність розпочала з жовтня 2002 року на посаді викладача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін. З серпня 2004 року працювала старшим викладачем,а з березня 2013 року– на посаді доцента цієї ж кафедри.  З вересня 2016 року – доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.

Коло наукових інтересів:психологія, соціальна психософія,психософія вчинку у психологічній спадщині В. А. Роменця.

Життєве кредо: «У серце увійде лише те, що йде від серця».

Публікації:

 1. Коваль О.Є. Педагогіка і психологія вищої школи : навч.-метод. посіб / О. Коваль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 124 с.
 2. Коваль О.Є. Особливості адаптації студентів до навчальної діяльності у ВНЗ економічного профілю / О. Коваль // Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Додаток 1 до Вип. 35. Том VІІІ (59): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 117–125.
 3. Коваль О.Є. Features of adaptation of students with special needs to study in Ukrainian universities / О. Кoval // Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2015. – С. 264–271.
 4. Коваль О.Є. Провісник нешаблонної мудрості / О. Коваль, А. Гірняк, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1 (67). – С. 6-10.
 5. Коваль О.Є. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
 6. Коваль О.Є. Положення про Школу професійного розвитку «Акме» // / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
E-mail: oksanakov@gmail.com

РИБІН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: соціальна робот, соціальне забезпечення

Публікації:

 1. Рибін В.П. Соціальний проект як продукт особистісної творчості / М. Бригадир, В. Рибін // Психологія і суспільство. – 2015. № 1.– С.128-133.
 2. Рибін В.П. Життєвий лад українського народу як об’єкт соціального вивчення / В. Рибін, Т. Мельничук // Психологія і суспільство. – 2015, спецвипуск. – С. 120-126.
 3. Рибін В.П. Негативні емоційні стани як внутрішнє джерело руйнівних думок особистості соціального працівника // Психологія і суспільство. – 2016, спецвипуск, т. 2. – С. 200-204.
E-mail: v.rybin@tneu.edu.ua

НАДВИНИЧНА ТЕТЯНА ЛОНГІНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів:соціально-психологічні дослідження, психологія, організація та діяльність психологічної служби у ВНЗ

Публікації:

 1. Надвинична Т.Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність // Науковий огляд. – 2015. – С. 123 – 134.
 2. Надвинична Т.Л. Ребілітаційний напрям діяльності психологічної служби ВНЗ: проблеми та перспективи розвитку// Сборник материалов международной научной конференции. – Ереван. – 2015. – С. 423 – 436.
 3. Надвинична Т.Л. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 4. Надвинична Т.Л. Реабилитационное направление деятельности психологической службы вуза: проблемы и перспективы развития//Проблеми педагогики и психологии. – Эреван. - № 3. – 2016. – С. 26 – 36.
 5. Надвинична Т.Л. Соціальна відповідальність. : навч. посіб./ упоряд. і ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 139 с.
 6. Надвинична Т.Л. Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
 7. Надвинична Т.Л. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
E-mail: t.nadvynychna@tneu.edu.ua

БРИГАДИР МАРІЯ БОГДАНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Бригадир Марія Богданівна у 1997 р. закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, за спеціальністю – «Психологія», кваліфікація: психолог, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі» Коло наукових інтересів: психологічні, трансперсональні, соціально-психологічні дослідження

Публікації:

 1. Бригадир М. Б. Стани зміненої свідомості та можливості самопроектування / Бригадир М. Б. // Virtus. – 2016. - № 5. – С. 63-67.
 2. Бригадир М. Особливості функціонування головного мозку людини // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – 2016. - Т.1. – С.19-23.
 3. Бригадир М. Проблеми особистісної готовості психологів до професійної діяльності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 3. – 2016. - Т.1. – С.17-21.
 4. Бригадир М.Б. Особливості появи та відчуття емоції страху в сучасному суспільстві // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – 2018. - Т.1. – С.20-24.
 5. Бригадир М.Б. Програма арт-терапевтичного заняття: «Силянка: українська етнічна прикраса»//Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології. Випуск 5.- Київ-Тернопіль: ЕЕАТА, ГО ПДП «Знайди себе», 2018, - С. 16-27.
 6. Бригадир М.Б. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
E-mail: m.bryhadyr@tneu.edu.ua

ШАЮК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Шаюк Ольга Ярославівна народилась 15 листопада 1970 року

1988-1993 роки – навчалась на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність: «Російська мова та література, німецька мова». Присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, німецької мови.

2012 рік – кандидат психологічних наук (кандидатська дисертація зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 2014 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Досвід роботи: вересень 1993 – травень 1995 – вчитель іноземної мови В. Ходачківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; травень 1995 – серпень 2015 – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету; вересень 2011 – серпень 2014 – доцент кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;

вересень 2014 – до теперішнього часу – доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

Громадська діяльність: - член Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України; - член ГО "Інтелектуальний штаб громадянського суспільства".

знання мов – німецька (С1).

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія суспільства, соціологія і психологія толерантності, психологія ненасильства.

Життєве кредо:  «Не вчиняй з людьми так, як не хочеш, щоб вчиняли з тобою»

Публікації:

 1. Шаюк О.Я. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу [Текст] / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 31-55.
 2. Шаюк О.Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії [Текст] / А. В. Фурман, О. Я. Шаюк // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2016. - С. 92-95.
 3. Шаюк О.Я. Особливості формування рефлекс-сивного компонен-та толерантності у майбутніх економістів. / О. Я Шаюк // Societas Familia-Parantela // redaktcja: ks.prof. dr. hab. Jan Zimny. – Stalowa Wola, 2017. – C. 186-202
 4. Шаюк О.Я., Психологічні особливості онтогенетичних трансформацій толерантності особистості // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018р.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С. 343-345.
E-mail: o.shaiuk@tneu.edu.ua

МОРЩАКОВА ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Морщакова Олена Степанівна у 1994 році закінчила Київський державний інститут культури. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій» (м.Київ, Академія керівних кадрів культури і мистецтв) Коло наукових інтересів: соціальна культура, гендерна специфіка, філософія соціальної роботи

Публікації:

 1. Морщакова О.С. Соціальна культура / Фурман А.В., Морщакова О.С.//Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-37
 2. Морщакова О.С. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Фурман А.В., Морщакова О.С.// Система сучасних методологій: Хрестоматія у 4-ох томах. – І том. – Тернопіль:ТНЕУ, 2015. – С. 148-153
 3. Морщакова О.С. Єдність культури та особистості: феномен творчості // Система сучасних методологій: Хрестоматія у 4-ох томах. – І том. – Тернопіль:ТНЕУ, 2015. – С. 138-147
 4. Морщакова О.С. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 67-79
 5. Морщакова О.С. Моральнісні виміри психосоціальної тотожності особистості // Науково-теоретичний альманах «Грані» Т.21. – №9. – С. 111-117.
 6. Морщакова О.С. Культурне самовизначення людини як проекція «образу себе» в умовах сучасного світу (психосоціальний аспект) // Культура і сучасність : альманах. К. : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 20-25
E-mail: o.morshchakova@tneu.edu.ua

РЕБУХА ЛІЛІЯ ЗІНОВІЇВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Народилася в с. Золотники Теребовлянського району 1965 р, українка. У 1982 р. закінчила Золотниківську середню школу із золотою медаллю. У 1987 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського педінституту. Працювала вчителем математики ЗОШ № 11 м. Тернополя/

У 2000 році поступила в аспірантуру Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільському національному економічному університеті, а з 2001 по 2005 роки була його здобувачкою.

У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи» за спеціальністю – 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»  у Спеціалізованій вченій раді К 70.705.02  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.  На підставі рішення президії ВАК України від 12 жовтня 2006 року одержала диплом кандидата психологічних наук, а в лютому 2009 року отримала − атестат доцента кафедри соціальної роботи.

З жовтня 2003 року по сьогодні працює на посаді доцента кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

Коло наукових інтересів: теорія соціальної роботи, соціальна психологія, теоретичні і практичні засади управління соціальним закладом, соціальна експертиза, теорія освітньої діяльності

Життєве кредо:  «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, а у людях – мудрість».

Публікації:

 1. Ребуха Л.З. Формування управлінської культури менеджерів соціальної сфери / Л. Ребуха, Т. Сирота,Х. Катеринюк, Ю. Сиглова // Наукові праці молодих вчених . - Психологія і суспільство: спецвипуск – 2016. – Том 1. - С. 18−22
 2. Ребуха Л.З. Професійна підготовка працівників соціальної сфери / Л. З. Ребуха // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. - С. 86-90. Київ : [б. в.], 2016 . - Київ. - №9 (09). - С. 41-46.
 3. Ребуха Л.З. Забезпечення фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інноваційних технологій // Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса , 2018. Випуск 5. С. 125−128.
E-mail: l.rebukha@tneu.edu.ua

РЕВАСЕВИЧ ІРИНА СТЕПАНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: психологія, методологія, психокультура економіки

Публікації:

 1. Ревасевич І.С. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105-114.
 2. Ревасевич І.С. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. –2015. – № 4. – С. 66-72.
 3. Ревасевич І. С. Рефлексивне обґрунтування предметного поля психокультури // Наука і освіта. – 2017. – № 1 (CLIV). – С. 28-32
 4. Revasevych I.S. Age and individual features of personal adaptability of pupils in the context of the educational process reform // Modern sociocultural and psycho-pedagogical perspectives of child development [Book of Abstracts all-Ukrainian scientific and practical conference (April 19-20, 2018, Ternopil). - Ternopil: TNPU named after V. Gnatyuk, 2018. - P. 152-154.
 5. Ревасевич І. С. Інтегральні чинники та психологічні інваріанти успішної адаптованості внутрішньо переміщених осіб // Психосоціальна підртимка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії:[збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р.]. – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – С. 206-209.
 6. Ревасевич І.С. Вікові та індивідуальні особливості особистісної адаптованості школярів у контексті реформування освітнього процесу // Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини [Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2018. – С. 150-152.
E-mail: revasevych@tneu.edu.ua

РУДАКЕВИЧ ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА

кандидат філософських наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: соціологія релігії, філософія релігії та культури, специфіка соціальних відносин в громадянському суспільстві

Публікації:

 1. Рудакевич О.М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - № 2 (5). - С. 68-73.
 2. Рудакевич О.М. Особливості використання технології форсайту у передбаченні та вирішенні проблем у соціальній сфері / О.М. Рудакевич, В.С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015.- №7.- С.120 - 125.
 3. Рудакевич О.М. Соціальна справедливість та соціальна рівність як засадничі принципи соціального права країн Європейського Союзу//Матеріали Міжнар.науково-практ. конференції „Україна в умовах реформування правової системи„- Тернопіль, 2016.-ст.82-85
 4. Рудакевич О.М. Wolność działania moralnego: I. Kant vs. A. Schopenhauer//Науковий вісник Східноєвропейського національного університету.Луцьк, 2016-№10(335)-ст.52-57
 5. Рудакевич О.М. Ідеологічна основа українсько-російських інформаційних воєн // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки, 2017. – № 14 с. 90-103
E-mail: oks.rudakiewicz@gmail.com

БУГЕРКО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

 Народилася 8 грудня 1969 року, українка, освіта вища. У 1987  році із медаллю закінчила Чортківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Тернопільської області. У 1992 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Хімік. Викладач». У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Практичний психолог в галузі освіти». З вересня 1994 р. працювала практичним психологом в Чортківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, з квітня 1995 р. по серпень 2008 р. практичним психологом у Чортківському державному медичному коледжі. З вересня 2008 р. по квітень 2014 р. працювала в РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) викладачем кафедри психології, з 2010 р. - заступником директора Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

В червні 2009 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія з теми: «Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі» у спеціалізованій  вченій раді  Д  41.053.03 Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. В листопаді 2013 р. одержала вчене звання доцента кафедри психології. У 2014-2016 рр. навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). З вересня 2016 року перебуває на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ.

    

Коло наукових інтересів: глибинна психологія, рефлексивні механізми суб’єктного становлення особистості, психологія духовності

     

Життєве кредо: «Досвід – дитина думки, думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху».

     

Публікації:

 1. Бугерко Я.М. The philosophical approaches to human spiritual entity learning: a naturalistic interpretation of the spirituality // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С.46-52.
 2. Бугерко Я.М. Методологічні підходи вивчення психодуховної реальності людини // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – ІV (46). – Issue 97. P. 71-74.
 3. Бугерко Я.М. The analyze of the spirituality scientific approaches studying // International Journal of Economics and Society. – 2015. – June, Volum 1, Issue 2. – P. 160–169.
 4. Бугерко Я.М. Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2016. – Том. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. –
 5. Бугерко Я.М. Психодинамічні засади підготовки майбутніх психологів//Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych : [Zbior raportow naukowych] (Kielce, 28-30 czerwca 2016 r.)
 6. Бугерко Я.М., Бригадир М.Б., Ревасевич І.С. Збірник кейсів: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 35 с.
 7. Бугерко Я.М. Потенціал людини в ракурсі логіко-канонічної структури вчинку В.А.Роменця // WayScience: Сучасний рух науки : тези доп. ІІ Міжнар. н.-пр.інтернет-конф. (м.Дніпро, 28-29.06.2018 р.).
 8. Бугерко Я.М. Професійне становлення майбутнього психолога: проблеми актуалізації духовного потенціалу особистості // Дослідження із суспільних наук у 2018 році : Матеріали ХVміжнар. н.-пр.конф. (м. Краматорськ, 16.02.2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.71-74.
E-mail: metodology@gmail.com

КРУПНИК ЗОРЯНА ІГОРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів:соціологія і психологія суспільства, діяльність психологічної служби у ВНЗ, соціальна педагогіка.

Публікації:

 1. Крупник З.І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації засобами естетотерапії//Гуманітарний корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. - Випуск 5.-Вінниця.- 2016.- с. 102-104.
 2. Крупник З.І. Обґрунтування та упровадження соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації//Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. - серія «Педагогічні науки». 2016.- № 1. – с. 71-78.
 3. Крупник З.І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів з формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації з використанням інноваційних виховних технологій//Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – «Педагогічні науки». 2016
 4. Крупник З.І. Сутність та пріоритетні напрямки соціальної політики в сучасних умовах життя українського суспільства // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : [Мат-ли ІІІ Міжн. наук.-пр. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2018
 5. Крупник З.І. Психологічна допомога військовослужбовцям в сучасних умовах // «Новації та виклики юридичної освіти»:[Матеріали ІІ Міжн. студ. наук. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 жовтня, 2018р.]. – Тернопіль, Економічна думка, 2018
E-mail: ms.zorja@mail.ru

ПІДГУРСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Підгурська Марія Василівна народилась 27 серпня 1962 року. Закінчила ЗОШ № 9 м. Тернополя. У 1985 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "Бухоблік та аналіз господарської діяльності". У 2000 році закінчила магістратуру за спеціальністю "Міжнародна економіка" та отримала диплом з відзнакою. Свою трудову діяльність розпочала у 1982 році. Працювала на посаді методиста планово-економічного факультету, а з 1990 року - старшим лаборантом кафедри економіки та соціології праці та викладачем цієї ж кафедри.  З 2003 року і по нині  працює старшим викладачем кафедри психології та соціальної роботи.  За час науково-педагогічної роботи опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі один посібник та один підручник з грифом МОН України, ряд наукових статей та публікацій за матеріалами науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів.     Коло наукових інтересів: історія соціальної роботи, соціологія та економіка праці, менеджмент соціальної роботи     Життєве кредо: "Повага до людей є повагою до самого себе "

Публікації:

 1. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 176 с.
 2. Підгурська М.В. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі державотворення // Збірка наукових прац кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету // Психологія і суспільство. Спецвипуск. Тернопіль: ТНЕУ. – 2015. – С. 176-178.
 3. Підгурська М.В. Проектування, створення та особливості використання соціальної реклами у практиці соціальної роботи /Підгурська М., Футрик А.// Збірка наукових праць кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету//Психологія і суспільство. Спецвипуск Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – С.75-78
 4. Підгурська М.В. Європейська соціальна хартія та її вплив на соціальну сферу України//Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: (Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка. 2018 – С.319-321
 5. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 6. Підгурська М.В. Конфлікт поколінь як соціальна проблема// Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль)/ За заг. Ред.. Б.Б. Буяка, В.М. Чайки, М.О. Орап. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – С. 138-140.
E-mail: m.pidhurska@tneu.edu.ua

БІСКУП ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

кандидат соціологічних наук, викладач кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: соціологія кар'єри, соціологія освіти, практика соціальної роботи, соціологія молоді

Публікації:

 1. Біскуп В.С. Використання портфельного підходу в управлінні і розвитку професійної кар’єри. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 15. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 51 – 71
 2. Біскуп В.С. Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2014. – С. 154 – 160
 3. Біскуп В.С. Субъектность и патернализм современной молодежи в системе формирования профессиональной карьеры // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2016. - №3. – С. 100 -112.
 4. Біскуп В.С. Конструктивна роль методологування у царині соціогуманітарного знання. // Психологія і суспільство. – 2017. – №1 (67). – С. 17 – 20
 5. Біскуп В.С. Кар’єра // Навчальний словник-довідник / За загальної редакцією В. М. Пічі [Н. В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р.- 502 с.
 6. Біскуп В.С. Соціологія молоді: прикладний аспект // Довідник для роботи з молоддю в громадах / Тернопіль, Економічна думка, 2018. С. 43 – 50
E-mail: v.biskup@tneu.edu.ua

МУДРАК МАРІЯ АФАНАСІЇВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Публікації:

 1. Мудрак М.А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. ХХ ст.) / М.А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, том ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 544 с. - С. 438-445.
 2. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей студентів вищих навчальних закладів / М. А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 530 с. - С. 408-415. (8 с.)
 3. Креативність як складова професійного становлення особистості майбутнього фахівця / М. А. Мудрак // Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (8-9 квітня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 380-382. (3 с.)
 4. Мудрак М. А. Проблема психологічного захисту особистості / М. А. Мудрак // Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (21-22 квітня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 379 с. – С. 203-206.
E-mail: Електронна пошта: m.mudrak@tneu.edu.ua

ВАСИЛЬКІВ ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

доцент, кандидат філологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю

E-mail: presa@tneu.edu.ua

ШАФРАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат педагогічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів:соціологія і психологія суспільства,соціальна педагогіка.

Публікації:

 1. Шафранський В. В. Основні вимоги до фахівців сфери туризму та особливості туристської освіти у вищих навчальних закладах / В. В. Шафранський // Галицький економічний вісник (спецвипуск за результатами проведення Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу». – №2(49). – 2015. – С. 50-55.
 2. Шафранський В. В. Місце та значення адаптивного спорту у підготовці висококваліфікованих спортсменів-інвалідів / В. В. Шафранський // Матеріали регіонального науково-методичного семінару «Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення»; за заг. ред. Огнистого А. В. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2015. – С. 136-139.
 3. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В.Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2016 – (3). – С. 38–41.
 4. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітаційний процес хворих із серцево-судинними захворюваннями / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації: Львівський медичний форум. Тези наук.-практичних. конференцій. – Львів, – 2017. – С. 153.
 5. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2017 – (3). – С. 63–66.
 6. Шафранський В. В., Бугерко Я. М. Креативність особистості: від творчих здібностей до продуктивної діяльності / Шафранський В. В., Бугерко Я. М. // Україна в мовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний дослід: [Мат-ли ІІІ Міжнар. н.-пр. конф.] (м.Тернопіль, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – С. 340-343
E-mail: V_Shafran@ukr.net

ЛЕВАНДОВСЬКА ІРИНА ЗІНОВІЇВНА

доцент, кандидат педагогічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Коло наукових інтересів: психологія мотивації, психологія  культури, психологія та соціологія молоді.

Публікації:

 1. Левандовська І. З., Шаюк О. Я. Psychologically oriented materials for English speaking students (Тексти з психології для іноземних студентів): [методична розробка] – Тернопіль, 2013. – 95с.
 2. Левандовська І. З. Motivation for Language Learning. // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: [матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ТHEУ] – Тернопіль, 2014. – С. 151-154.
 3. Левандовська І. З., Шаюк О. Я. Українсько-англо-німецький глосарій найбільш вживаних термінів психології: [навчально-методична розробка] – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 33 с.
 4. Левандовська І.З. English for Students of Economics (для самостійної роботи студентів ІІ курсу): навчально-методична розробка – Тернопіль: Вектор, 2015. – 44 с.
 5. Левандовська І. З. Методологічні засновки порівневого соціологічного дослідження субкультури // Вітакультурний млин – Тернопіль, 2017. – № 19. – С. 53-61.
 6. Левандовська І.З. Методологічні засновки соціологічного дослідження субкультури в процесі соціалізації молоді / Methodologicalbackgroundofsociologicalresearchofsubculturesinprocessofyouthsocialization // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини», 19-20квітня 2018 р.
 7. Левандовська І.З. Психологічна структура субкультурної мікрогрупи // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід»(20-21 квітня 2018 р.).
E-mail: levandovska@tneu.edu.ua

ГІРНЯК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Гірняк Галина Степанівна, народилася 2 серпня 1976 року в селі Вишгородок Лановецького району, Тернопільської області. У 1996 році вступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на інженерно-педагогічний факультет. У 2001 році закінчила з відзнакою повний курс названого університету за спеціальні­стю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва». По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377237). З лютого по серпень 2003 року навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя та здобула кваліфікацію електромеханік ІІІ розряду; оператор комп’ютерного набору IV розряду (Свідоцтво СЗ № 00004174). З вересня 2003 року по жовтень 2007 року працювала викладачем спецтехнології у вищому професійному училищі № 10 м. Тернополя. З листопада 2007 року по серпень 2009 року працювала заступником начальника навчального відділу у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) IV-го рівня акредитації. За сумлінне виконання службових обов’язків і високий професіоналізм нагороджена грамотою ректорату. З листопада 2008 року по листопад 2011 року навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). 25 травня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського захистила кандидатську дисертацію «Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З вересня 2013 року по вересень 2018 року працювала старшим викладачем кафедри психології у виробничій сфері в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Автор тридцяти дев’ятьох наукових та навчально-методичних праць із педагогічної та вікової психології серед яких одна колективна монографія, дев’ять статей у фахових виданнях України.


Аспіранти

Липка Арсен Олегович

аспірант третього року навчання за спеціальністю 053 - психологія


Демків Василь Григорович

аспірант другого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Маленіна Вікторія Миколаївна

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Липка Мар'яна Михайлівна

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Штокалюк Дмитро Зіновійович

аспірант першого року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Війтик Володимир Богданович

аспірант другого року навчання за спеціальністю 232 - Соціальне забезпечення